Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

vervolgde de christenen, sloot hen buiten de ambten, herstelde de oude tempels, maar al zijn offers aan de goden vermochten niet den ondergang van den historischen godsdienst te voorkomen: deze was voorgoed dood. Julianus sneuvelde in een veldtocht tegen de Nieuw-Perzen. Deze liep uit op een smadelijken vrede. Het beste gedeelte van Mesopotamië .moest den vijand worden afgestaan. Het was de eerste bres in de grenzen van het oude wereldrijfc^sedert de dagen van keizer Augustus. De tijd was niet ver meer, dat de verdedigingsmiddelen tegen de buitenlandsche aanvallers zouden te kort schieten.

§ 6. De Ondergang van het West-Romeinsche Rijk.

De Hunnen. De regeering van keizer V a 1 e n s, 364—378, heeft eindelijk den eersten schok op te vangen gekregen, waardoor de Germanen zich den toegang tot het Romeinsche Rijk hebben opengestooten. Omstreeks 375 dringt een drom Aziatische barbaren door de Kaspische Poort binnen: de Hunnen. Zij waren Mongoolsche nomaden, die ditmaal westwaarts hun zwerftochten uitstrekten. Aan de noordkust van de Zwarte Zee woonden naast elkaar de Alan e n, O o s t-G oten en West-Goten. De beide eerste volkeren geraakten grootendeels onder de heerschappij der Hunnen, de West-Goten namen tijdig de vlucht voor het naderend gevaar der wilde, wreede, buitengewoon leelijke Mongolen en vestigden zich ten noorden van den Donau. Hun koning Fritigern vroeg aan keizer Valens een schuilplaats in diens rijk op deze voorwaarden: 1. ontvangen te worden als heerscher «over een vrij volk; 2. hulptroepen te leveren aan het Romeinsche leger.

De West-Goten. Valens weigerde. De Goten moesten onderdanen worden en hun wapens uitleveren. Fritigern schikte zich. Zijn volk vestigde zich ten zuiden van den Donau, in Moesië, maar maakte daar tot zijn.schade dra kennis met de misbruiken der Romeinsche bureaucratie..Eerst hadden de keizerlijke ambtenaren zich laten omkoopen om aan de Goten de wapens te laten, toen eischten zij van de Germanen schreeuwend hooge prijzen voor de onontbeerlijke levensmiddelen, want eerst een jaar later kon de volgende

8