is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5i

Kamers werden ingevoerd met het recht van beraadslaging. De uitwerking was juist verkeerd. Men eischte van Pius IX, dat hij zich aan het hoofd zou plaatsen van de eenheidsbeweging en Oostenrijk den oorlog verklaren. Dat weigerde de Paus. Het verzet tegen zijn bestuur werd hoe langer hoe feller. Zijn bekwame minister Graaf R o s s i werd bij de opening der Kamers vermoord, slachtoffer van den haat der geheime genootschappen. Toen nam Pius JX. de wijk naar Gaëta, waar Ferdinand II hem een veilig verblijf verschafte. De republikeinsche partij in Rome, onder leiding van Mazzini en Garibaldi, sloeg nu haar slag. Zij roept de republiek uit, neemt de kerkelijke goederen in beslag, noodigt de andere Italianen uit, om zich bij haar aan te sluiten en de eene, groote Italiaansche republiek te stichten.

Daar is echter niets van gekomen. Lodewijk Napoleon zond een Fransch leger naar Rome1). Zijn doel was Frankrijk tegenover Oostenrijk, dat de provinciën van den Kerkelijken Staat had bezet, invloed te verschaffen in Italië. De meerderheid in de Fransche Kamer verdedigde de soevereiniteit van den Paus, o.a. Thiers en Montalembert. Ook Napels zond hulptroepen. Daartegen was de revolutionnaire macht van Garibaldi niet bestand. Rome wordt bestormd, de republiek verdwijnt. De aanmatigende houding der Fransche bevelhebbers en vooral de brief van Napoleon aan Edgar Ney vertraagden den terugkeer van Pius IX in Rome. Voorloopig blijft een commissie van kardinalen met het bestuur van de Eeuwige Stad belast, eerst in 1850 keert Pius IX terug en trekt de constitutie in.

Het Koninkrijk der beide Siciliën. Ferdinand II had ook een constitutie in zijn rijk afgekondigd, maar de eenheidsbeweging deed toch in zijn staten een oproer uitbreken. Met geweld is het neergeworpen. Messina werd zoo fel gebombardeerd, dat de koning den bijnaam Re Bomba kreeg. De grondwet is ingetrokken.

Engeland. Het jaari848 ging in Engeland evenmin rustig voorbij. De chartisten staken het hoofd weer op. Een groote petitie^ onderteekend met een paar millioen namen, waaronder veel valsche handteekeningen, wordt ingediend bij de regeering. O'B rien en O'C o n n o r waren weer de leiders der beweging.

1) Vgl. P. de la Gorce, Histoire de la seconde république francaise. 2 dln. (Parijs, 1914).