is toegevoegd aan je favorieten.

Werkelijkheid, recht en gerechtigheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

„baarheid van het recht, dat woord genomen wordt ( „in den zin van het geheel der geldende rechtsnormen. ' „Buiten beschouwing blijft dus de vraag naar het ge-j „rechtigheidsgehalte der geldende rechtsnormen, de | „vraag dus, of het aangelegde criterium bij de uit- i „ vaardiging of erkenning der rechtsnormen juist was , „of niet." Evenals het door ons vooropgestelde for- i meele criterium, heeft dus ook het door prof. Krabbe \ aanvaarde materieele criterium betrekking op het / positieve recht.

Dan ry"st evenwel terstond een beslissende vraag. Zij is deze: zijn beide criteria naast elkander bestaanbaar; is datgene, wat positief recht is volgens het ééne, ook positief recht volgens het andere? My komt het voor, dat deze eenvoudige vraagstelling uitermate geschikt is, om het probleem van rechtsphilosophischen aard, dat in de leer der rechtssouvereiniteit ligt verscholen, bloot te leggen. Recht jsjTgt gPihp.pl van faitelijkgeldende normen ^het~formeele criterium. Recht is het geheel van normen, die in het rechtsbewustzijn haar grondslag vinden: het materieele criterium. Leidt toepassing van elk dier beide criteria tot hetzelfde positieve recht? Zoo neen, dan is een conflict gegeven, waarvan oplossing slechts mogelijk is, door één der beide criteria te verwerpen.

Beantwoording van de gestelde vraag vooronderstelt nadere kennis van den aard en de functie van het rechtsbewustzijn. Yast te stellen, wat feitelijk geldt, is een taak, waarvan, schoon de praktijk uiteraard geweldige moeilijkheden oplevert, in abstracto de volbrenging zonder meer denkbaar is. Maar om vast te stellen, welke de normen zijn, die aan het rechtsbewustzijn zyn ontsproten, dient men eerst te weten,