is toegevoegd aan uw favorieten.

De familie ter Kuile

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Dit werk is bedoeld als een tweede druk van het gelijknamige familieboek, dat in 1900 verscheen.

In menig opzicht is dit evenwel daarvan afwijkend. Namelijk de geheele „Eerste afdeeling" der eerste uitgave (de zoogenaamd Zwolsche ter Kuile's) hebben wij thans weggelaten, omdat naar onze overtuiging geen familieband met hen te bewijzen was en ook niet met genoegzamen grond was te onderstdien. Voorts hebben wij getracht de bewijsbare relaties op nieuw nauwkeurig op te sporen en die zoo sober mogelijk op de linker-pagina's weer te geven, maar hebben daarnaast op de correspondeerende rechter-pagina's de levensbijzonderheden in het kort vermeld. Nog hebben we in afzonderlijke „bijlagen" enkele meer uitvoerige topografische en biografische bijzonderheden uitgewerkt.

Al hebben wij met den traditioneelen ter KoELE-dram bij dezen arbeid vluggen voortgang trachten te maken, toch bleken noodzakelijk verscheiden maanden van voorbereiding er mede gemoeid.

Moge nu ons familieboek zijn intree doen in elk ter-KurLE-huis, waar ter wijder wereld het sta. Zij het daar een trouwe vraagbaak. Sterke het daar overal onze familie-eenheid.

Allen vriendelijken medehelpers onzen vriendelijken dank.

De Samenstellers.

Almelo, _ .

Lente 1926.

Deventer,