Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140

strooken en hoeken grond van minder kwaliteit. Die fout is later vermeden en ook, waar ze gemaakt was, zooveel mogelijk hersteld, doordat de resteerende gronden veelal door de aanliggende pachters bijgepacht werden. Waar de gesignaleerde toestanden nog bestaan, moeten ze later worden opgeruimd om de ligging der gronden benevens wegenaanleg en waterlossingen zoo ideaal mogelijk te maken.

Nog iets wordt tegen verpachting aangevoerd, dat het n.1. een groote schok in de bedrijven zal teweeg brengen als de pacht van al die gronden, die geheel in het bedrijf zijn opgenomen, waarop het bedrijf geheel is ingericht, plotseling afloopt. Het wordt zelfs minder fair geacht, dat die gronden, die dooide boeren geheel tot waarde zijn gebracht, zonder meer weer aan de gemeente komen. Inderdaad kan het een geheele omwenteling teweeg brengen, waar de pachten in massa afloopen en dit is vaak het geval, omdat bij latere verpachtingen de pachttermijn dikwijls zooveel korter werd genomen, als er reeds van vroegere verloopen was. Dan zal echter de gelegenheid om te koopen of opnieuw te pachten zeer groot zijn. Dat de gemeente met tact zal moeten optreden om zoo weinig mogelijk particuliere belangen te schaden is duidelijk.

In elk geval, zullen de pachters plotseling hunne pachten zeer verhoogd zien of zullen ze duur moeten koopen, maar ook hierin kan ik niets onbillijks zien. Hier kan ik het antwoord citeeren van een wethouder-zelfontginner, die veel voor de ontginning in zijn omgeving deed, wien die opmerking werd gemaakt: „Als die menschen in 40 of 50 jaar niet zooveel op hun grond hebben verdiend, dat ze dan makkelijk kunnen koopen of een hoogere pacht geven, dan behoeven ze geen spijt te hebben over het verlies."

Exploitatie door de Gemeente.

Over exploitatie door bebossching van de gronden daartoe het meest geschikt zullen we in een apart hoofdstuk spreken.

Bij ontgonnen bouw- en graslanden *) zijn twee vormen van gemeentelijke exploitatie te onderscheiden:

1°. De eigen exploitatie van losse landerijen;

2°. „ „ „ „ boerderijen.

1) Zie voor dit en het volgende: Verslagen en Mededeelingen 1908. No. 6. Ontginning van woeste grond in Nederland en Rapporten en Voorstellen I v. d. Commissie van Advies inzake Ontginning.

Sluiten