Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

drijf niet zoo zwaar. Het boschbedrijf is extensief, wat zoowel voor den intellectueelen als den handenarbeid geldt. Er is dus. niet zoo'n groot gevaar voor ambtenarij en ook niet voor overdreven democratische experimenten (korte arbeidsduur e.d.), waaraan gemeentebesturen zich wel eens bezondigden.

Moeilijkheden zijn er desniettemin. Vaak is het gemeentelijk boschbezit te klein om een voldoend ontwikkeld ambtenaar aan te stellen en het beheer wordt dan vaak een liefhebberij van burgemeester en veldwachter.

Voor vele gemeenten was het verkrijgen en vastleggen van het noodige kapitaal een onoverwinbare hinderpaal.

Hier was de Staat geroepen om bij te springen door het staatsboschbeheer en het stelsel der rentelooze voorschotten.

Staatsbemoeiing met gemeentelijke bosschen, zonder rUksvoorschotten aangelegd.

Het is niet wenschelijk de gemeenten geheel vrij te laten in het beheer harer bosschen. Twee motieven pleiten daartegen, het ééne is vooral het belang van den staat in zijn geheel of van de gemeenschap, het andere het belang der gemeente zelf.

We hebben reeds gezien hoe de staat langzamerhand tot de overtuiging kwam, dat hij in het algemeen belang de bevordering van bebossching had na te streven. Als nu de gemeenten, die, als onderdeden van het staatsinstituut, het algemeen belang eveneens hebben na te streven, daarin te kort schieten, heeft de staat in te grijpen. Nu is het een feit, dat het beheer der bosschen door de gemeenten niet steeds geschikt is, dat wel eens bosch vernietigd wordt enz.

Dat een deskundig beheer ook in het gemeentebelang is spreekt

• van zelf.

Op verschillende wijze kan de staatsbemoeiing plaats hebben vanaf almacht van den staat tot een geringe controle.

In Nederland heeft tot voor enkele jaren de staat zich absoluut niet bemoeid met het boschbezit der gemeenten, al werd wel eens daarop aangedrongen. Als grond voor die negatieve houding valt wel in de eerste plaats te noemen, dat de staat pas sedert kort zich ernstig met het vraagstuk van het behoud en de uitbreiding van het bosch in Nederland heeft ingelaten. Daarbij komt, dat men in ons land steeds een afkeer heeft gehad van staatsinmenging en reglementeering.

Sluiten