is toegevoegd aan je favorieten.

De inzending der Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven en tegen invaliditeit op de T.O.P.A

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wenschelrjkheid, om bij het bergen van brieven en brief- * copieën het behandelde onderwerp, of juister nog, de ten grondslag liggende handelingen of regelingen, als kenmerk van samenhoorigheid te aanvaarden.

De Ebbstb Nedbblandschb heeft voor haar archieven het ontstaans-grondslag-systeem, d.w.z. het samenvoegen en scheiden van stukken op grond van gelijkheid en ongelijkheid van de aan hun ontstaan ten grondslag liggende handelingen en regelingen, aanvaard. De voor haar bedrijf in aanmerking komende handelingen en regelingen zijn, met een trefwoord aangegeven, verwerkt in een, speciaal voor eigen gebruik, volgens het decimale stelsel samengestelde code. In de vgfde klasse, tweede hoofdgroep, 6 eerste groep, komt in die code het begrip I n d i v idueele verzekering voor; het wordt dus aangegeven met het cijfermerk 5.2.1, Alle stukken, welker ontstaan veroorzaakt is door het totstandbrengen, instandhouden of tenietdoen van een individueel contract van levensverzekering — en zij vormen het meerendeel der bescheiden — worden gemerkt 5.2. 1, en voorts, polisnummers- 15 gewijze, in dossieromslagen vereenigd. 19

Deze methode heeft tot nadeel, dat een stuk niet terug te vinden is, tenzij het toegekende oijfermerk en eventueel verder aan de berging ten grondslag liggende gegevens, zooals i.c. het polisnummer, bekend zijn. Een simpel briefje, waarin de schrijver aandringt op beantwoording van zgn vraag van den zooveelsten, baart reeds onoverkomelijke moeilijkheid. Welk cijfermerk was dat schrijven van den zooveelsten toegekend? Was dit 5.2.1., welk is dan het polisnummer?

Bovendien onthoudt de methode den correspondent het dikwijls gewensehte overzicht van op eenzelfdèn dag ontvangen en uitgegane brieven.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, wordt van

De nummers in de marge verwijzen naar de tentoongestelde formulieren.

3