is toegevoegd aan uw favorieten.

Standaardcatalogus van het R.K. Centraal bureau voor lectuur Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Een aardig boek is Frans van Altena's Vuurproef, de ervaringen van een hollandsch meisje als onderwijzeres aan een Engelsche kostschool. Voor iedereen. De Zaligmaker vertelt van een modedokter, op wien alle dames verliefd zijn. Hij is een gescheiden man en laat zich gaan met een verpleegster. Een Pionierster geeft aanteekeningen over de oude, vrije-liefde-preekende, met Multatuli haspelende Mina Kruseman; een leesbaar boekje. Her Huis der Vreugden met zijn vervolg Jenny Hegsten brengt ons in de tooneelwereld. Haar laatste boek is Hef Inzicht, waarin eene echtgenoote heel kort na de geboorte van het eerste kind tot de ontdekking komt dat hij haar bedriegt met eene „vriendin."

Zij schreef ook eenige tooneelspelen : Zijn Heilige — Mijn en Dijn en De Spaak in 't Wiel.

Met het oog op den inhoud der boeken, behoudens de paar uitzonderingen welke wij maakten, zijn wij het eens met de woorden van Robbers (die in zijn bedoeling op den vorm slaan): „er is iets brutaals en op-den-man-afgaande in haar schrijfwijze, die haar lezers onthutst.... en ontwapent." Haar levensbeschouwing is in elk geval voor ons niet aanneembaar.

ANDRIESSEN (Pieter Jacob) 's-Gravenhage 1815, overleden 1877. Tot 1872 was hij hoofdonderwijzer te Amsterdam. Hij verwierf bekendheid vooral door zijne historische kinderwerken. Dat hij, ondanks den verouderden vorm nog wordt gelezen, bewijzen de telkens weer verschijnende herdrukken. Wij moeten bedenken dat Andriessen zonder voorbehoud de helden uit den 80-jarigen oorlog, de vorsten van Oranje en de Watergeuzen verheerüjkt!

Zijn werken zijn echter streng zedelijk en godsdienstig in protestantschen zin.

Verhalen uit andere tijdvakken, b.v. de 17de Eeuw, de Fransche Revolutie, de Napoleonsdagen, enz., missen de partijdigheid, die de boeken over den Spaanschen tijd ontsieren, en voor onze jeugd ongeschikt maken.

Zijn beste boeken achten wij: De Suppoost van de Bank van Leening ~ De Val van een Koningskind — Dageraad van een Keizerstroon — De Kolossus der 19e Eeuw — De Prins Johan de Witt — Deserteur — De Tamboer bij Quatre-Bras — De Weezen van Vlissingen — Zeeman tegen Wil en Dank

— Zilveren Schaatsen — Emma van Bergen (Wereldzin en Christendom) — Kinderen van den Zoetelaar — De Muiderkring.

Onder den schuilnaam Piefer Jacobs gaf hij uit Adolf of de Verloren Zoon

— De Minnezanger van Gravinne Ada — De Schoondochter — en een bundel novellen: Nieskruid.