is toegevoegd aan je favorieten.

Kritieke jaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ontstaan van de. Oefening der Zes Aloy si u szondagen.

Deze oefening is afkomstig van P. Faccanoni. In 1736 gaf hij een boekje uit over deze devotie. Omdat de H. Aloysius in 1591 op een Donderdag gestorven was, verbreidde hij eerst de oefening van de zes Donderdagen. Het getal zes moest herinneren aan de zes jaren, die de heilige in 't klooster heeft doorgebracht. In 1740 gaf P. Faccanoni zijn werkje andermaal uit, maar de practijk had hem geleerd, dat het doelmatiger was deze devotie te binden aan den Zondag. Het behoud van de onscnuld, de verlichting bij de keuze van een levensstaat, de liefde tot Maria en tot Jezus in het H. Sacrament, Gods overvloedige zegen in de studie: ziedaar de kostbare vruchten dezer oefening.

Men kan deze oefening doen op iederen tijd van het jaar. Zij die op zes achtereenvolgende Zondagen biechten en communiceeren en eenige vrome overwegingen doet of mondgebeden verrichten ter eere van den heiligen Aloysius, kan op de gewone voorwaarden telkens een vollen aflaat verdienen. Deze H. Communie kan volgens het decreet van de Congregatie der Aflaten van 6 Aug. 1870 ook op Zaterdag worden gedaan. De andere gebeden en overwegingen moeten op Zondag gebeuren.