is toegevoegd aan je favorieten.

Alcohol en de verwaarloosde en misdadige jeugd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

tot misdaad voeren, den ander tot hoogstaande, nuttige handelingen. In welke richting wij gaan is afhankelijk van tal van factoren, als opvoeding, omgeving, suggestie". Is het dan wonder, dat het moederlooze dronkemanskind snikkend kreunt: „Ik heb geen moeder meer, mijnheer!"?

Lees eens in het zooeven U genoemde opstel in Enkrateia de geschiedenis van Nr. 2, onzen Maarten, den moederloozen knaap, door zijn vader verstooten, en zeven jaar na den dood zijner moeder, evenals zij stervend aan tuberculose, die dan heengaat met den jubelkreet: „Moeder, naar moeder". Wat moet er zeven jaar lang in het leven van den verlatene een ledig zijn geweest, wat een honger naar liefde, wat een heugenis aan enkele kinderjaren, waarin moeder hem gaf wat hij later had gemist, gemist in zijn zwerven op de straat, niet gevonden had ook in zijn leven in 't gesticht: liefde.

Ons volk uit de stadsachterbuurt kan wat sentimenteel vallen, en zoo komt het, dat zoo menigmaal een jongen een brief ontvangt, door moeders hand geschreven, met deze ontboezeming: „Al is een moeder nog zoo arm, toch dekt zij warm". Wat een waarheid! Wat een gemis dan voor het kind, wanneer het die warme dekking ontberen moet.

Wij spraken zoo even over Zondagsschoolverhalen. Zoo menigmaal is het onderwerp: een dronken vader, een zieke moeder, een geslagen, verhongerend kind, en dan is de schildering vaak zóó droef, dat weieens de vraag rijzen kan: „Zou dat nu wel heelemaal waar zijn?" Toch — hoe hel ook gekleurd, het wil mij voorkomen, dat de werkelijkheid nog meer afzichtelijk is, dan welk verhaal ook.

Een mijner jongens sprong door het openstaande raam uit de zaal naar buiten en hoorde zich deswege vermanen: „Maar Hendrik, wie springt er nu door het raam om buiten te komen?" en schielijk volgde het niet verwachte antwoord: „Nou, dat heb ik menigmaal moeten doen, mijnheer". En toen ik vragend hem bleef aanzien kwam het triest verhaal van het leven in een dronkemansgezin; „Wan-