is toegevoegd aan je favorieten.

Christelijk letterkundige studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verblijdende belangstelling, die voor den eersten bundel „Christelijk Letterkundige Studiën" bleek te bestaan, deed de Uitgeefster en de Verzamelaars besluiten, op korten termijn aan het ten vorigen jare verschenen eerste deel een tweede verzameling toe te voegen en andermaal een keuze te doen uit de artikelen, die we uit de onderscheiden jaargangen der christelijke tijdschriften samen lazen.

De bedoeling van de her-uitgave dezer artikelen is in de Inleiding op den eersten bundel uiteengezet. We kunnen bij de verschijning van dit tweede deel daarheen dus verwijzen.

Evenals in het vorige deel brachten we ook nu een aantal op zichzelf staande, onderling verschillende artikelen bijeen, en ook voegden we weer, ten behoeve van studeerenden eenige literatuuraanwijzingen aan ieder onderwerp toe.