is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

237

scheiding van tafel en bed feitelijk ten uitvoer te leggen.

Verlof tot tweede huwelijk bij afwezigheid. In het burgerlijk wetboek heeft men (ook op het gebied van het huwelijksrecht) een voorbeeld van rechtsgevolg aan een vonnis verbonden, niet slechts zonder executie, maar zelfs zonder fictieve executie of zelfs maar formeele beteekening. Wij bedoelen het verlof door de rechtbank aan den echtgenoot van een afwezige gegeven, om een nieuw huwelijk aan te gaan. Dit verlof wordt verkregen na drie dagvaardingen van den afwezige en is dus als een verstekvonnis tegen dezen uitgesproken te beschouwen. De wet heeft het daar zóó geregeld, dat de feitelijke gebruikmaking van het verlof het bestaande huwelijk ontbindt (art. 549—551 B. W.).

Bevel, last of machtiging aan derden. In den regel bevatten de vonnissen alleen beslissingen tusschen partijen. Het kan echter gebeuren, dat daarin ook aan derden (vooral ambtenaren) een bevel of last of machtiging wordt verstrekt. Zoo b.v. kan de rechter bij een strijd over den eigendom van een onroerend goed of over het bestaan eener hypotheek den bewaarder der hypotheken gelasten, om de dispositie van het vonnis in zijn registers over te schrijven (verg. art. 1268 B. W. en de artt. 529, 557, 561 en 581 Rv.). Zoo kan aan den gerechtelijken bewaarder het bevel worden gegeven om een zaak ter executie of aan een der partijen af te geven (zie art. 1776 al. 3 B. W.). Bij het verificatie-proces omtrent de echtheid van geschriften, kan een vergelijking met andere (ontwijfelbaar echte) stukken noodig zijn. Indien nu de ter vergelijking noodige stukken in handen van „openbare x) of andere bewaarders zijn, zal," zoo bepaalt art. 185 Rv., „de regter of regter-commissaris bevelen, dat de houders dier stukken dezelve overbrengen op den door den regter of regter-commissaris vastgestelden dag en uur en ter plaatse waar het onderzoek gedaan zal worden, op straffe, dat de openbare bewaarder van zoodanige stukken bij lijfsdwang en de andere langs den gewonen weg van regten daartoe genoodzaakt zullen worden behoudens ook het middel van lijfsdwang ten aanzien der laatste ingeval daartoe termen zijn" 2).

1) Men denke aan notarissen, griffiers of ambtenaren van den burgerlijken stand.

*) Hier valt het eigenaardige te constateeren, dat een préparatoir