is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

349

bl.

u

uitkeering tot levensonderhoud 37, 134

uitvoerbaarheid van het vonnis 235, 242

V

valschheidsprocedure 165 vlg.

van waardeverklaring 301, 306, 311, 33$

vaststelling geschilpunten bij arbitrage 225

veilconditiën 280

vennootschap 13, 85 Vlg.

verandering van de grondslag van het verweer 41

verandering van staat , 11 145

verbetering van acten van den Burgerlijken Stand 18

verdeeling van kooppenningen 285

vereeniging ; 13

vergelijking van geschriften 177

vergoeding van kosten, schaden en interessen 317

verhoor op vraagpunten 16, 64

verificatievergadering 128

verificatieproces 165 229

verknochtheid 44 155

verkoop op de terechtzitting 279

verlof tot beslag 297 vlg.

verlof tot dagvaarding 7, 117 vig.

verlof tot nieuw huwelijk 237

vermoedelijk overlijden 7

vermoedens _ 55

vermoedens (wettelijke) 55 245

vermoedelijk overlijden 117,118 237

veroordeeling in de kosten 190

verstek 94 vlg.

verstek tegen den eischer 95

bij meer dan één gedaagde 103

verstek driemalen 117

„ (pnrge van het —) 98

verstekvonnis bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed 98 (noot)

101

(tenuitvoerlegging van het —) 99, 235

verval van instantie 143 vig

vervallenverklaring van instantie bij verstek tegen den eischer 94

verweerder 7

verweer (met redenen omkleed) 45

verweringsmiddelen 43 vig_

verwijzing door den kantonrechter 172 vlg.

„ door den president 113

„ en (samen) voeging 155

„ na wraking _ _ 210

Verzegeling . . . . . 321, 323