is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte handleiding tot het Wetboek van strafvordering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278

kinderrechter, als de eerste gewone terechtzitting aangemerkt zoodanige zitting van eene meervoudige kamer, den pohtierechter of den kinderrechter.

Indien de beleedigde partij zich in het geding gevoegd had, moet het openbaar ministerie haar den dag der terechtzitting doen aanzeggen, art. 401 lid 2.

Het ingestelde verzet schorst de tenuitvoerlegging van het verstekvonnis, art. 400 lid 2, dat volgens het eerste lid van het artikel kan worden ten uitvoer gelegd, na de beteekening van de mededeeling, voorgeschreven in art. 366 of, indien deze niet behoeft te geschieden, na de uitspraak. De schorsing geldt echter niet ten aanzien van een verzet, waarvan naar het oordeel van het openbaar ministerie vaststaat dat het na bet verstrijken van den daarvoor gestelden termijn is gedaan. In dat geval kan echter degene, die in verzet is gekomen, zich beroepen op den voorzitter van het gerecht of op den kantonrechter die het vonnis of arrest heeft gewezen. Deze kan dan, na als de verzoeker dit heeft gevraagd hem te hebben gehoord, alsnog de schorsing gelasten.

Is bij het verstekvonnis een bevel van gevangenneming verleend dan is dit, overeenkomstig de bepaling van art. 73, uitvoerbaar niettegenstaande verzet.

Wanneer degene, die in verzet gekomen is, ten bepaalden dage verschijnt, zal, volgens art. 408, de zaak op de gewone wijze, voor de procedure op tegenspraak bepaald, geheel opnieuw moeten worden behandeld, als ware het rechtsgeding bij verstek niet voorafgegaan. De rechter mag dus bij zijne beshssing op het verzet alleen gebruik maken van hetgeen bij de behandeling van het verzet ter terechtzitting is gebleken en niet van verklaringen van getuigen, die alleen bij de behandeling bij verstek zijn gehoord. Echter is de bepaling van art. 822 hd 2 omtrent een vroeger gehoorden getuige of deskundige van toepassing1).

Na het nieuwe onderzoek, dat is ingesteld, kan de rechter de bij verstek gewezen uitspraak bevestigen of met geheele of gedeeltehjke vernietiging van dat vonnis opnieuw recht doen.

») Hierboven bl. 227.