is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte handleiding tot het Wetboek van strafvordering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

810

gaan en de vernietiging bij geringe vormfouten facultatief te stellen werd niet wenschelijk geoordeeld1).

Het arrest wordt volgens art. 443 door den voorzitter of door een der raadsheeren, die het hebben gewezen, uitgesproken in eene openbare zitting, samengesteld uit vijf leden, den griffier en den procureur-generaal.

Van het gewezen arrest wordt zoo spoedig mogelijk een door den griffier onderteekend en door den voorzitter gewaarmerkt uittreksel, bevattende de beslissing en de gronden waarop deze berust, door den procureur-generaal gezonden aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan. De procureur-generaal geeft aan den verdachte van de beslissing kennis, art. 444.

Opmerking verdient dat de bepaling van art. 874 oud, dat indien bij vonnis of arrest meerdere beklaagden waren veroordeeld en slechts een of meer hunner beroep in cassatie hadden aangeteekend, de vernietiging van de uitspraak ten aanzien van alle moest gelden, niet is overgenomen. Zij had reeds bij hare vaststelling tot ernstige bestrijding aanleiding gegeven *).

De boven behandelde bepalingen van de artt. 445—448 omtrent het hooger beroep van beschikkingen — bl. 293 — gelden ook voor het beroep in cassatie.

§5. Cassatie „in het belang der wet".

Zooals wij reeds gezien hebben noemt de wet de cassatie in bet belang der wet, toegelaten bij art. 98 E. O., onder de buitengewone rechtsmiddelen. Art. 456 geeft omtrent dit rechtsmiddel eenige nadere voorschriften. Het komt toe aan den procureur-generaal bij den Hoogen Eaad en kan worden ingesteld tegen eene rechterlijke beslissing of handeling, waartegen eenig gewoon rechtsmiddel niet meer openstaat, ook dan wanneer zoodanig rechtsmiddel wel had opengestaan doch de termijn er voor was verstreken, dus ook tegen uitspraken, niet in het hoogste ressort gewezen »). De procureur-generaal doet

i) M. v. T. bij art. 417 bl. 208/209.

») Vgl. Bekn. Handl. bl. 276 en M. v. T. bl. 204/205.

») M. v. T. bl. 211.