is toegevoegd aan je favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien dit is geschied, kan de uitvoering en toepassing er Conversa-

van, behoudens het bepaalde bij § 3, geheel aan de kantoren tions par

worden overgelaten. abonnement.

Toezending van afschriften van de contracten aan de andere Section H.

betrokken Adininistraties, zooals in het Reglement van Lis- Section I.

sabon was voorgeschreven, is niet meer noodig. De kantoren § 1. (1, (2)

bevestigen elkander schriftelijk de uren, waarop de in onder- & (3). ling overleg toegestane abonnementsgesprekken zullen worden gevoerd en den duur van die gesprekken.

Oude tekst.

E. Communications de service. 1. Des Communications exclusivement relatives au service téléphonique ou au service télégraphique international peuvent être échangées, en exemption de taxe, par les lignes téléphoniques internationales entre les fonctionnaires des Administrations autorisés a cette fin.

En réclamant 1'exercice de cette faculté, ces fonctionnaires sont tenus de décliner leur nom et leur qualité.

Nieuwe tekst.

Section I.

Conversations de service. § 1. (1) Des conversations exclusivement relatives aux services téléphonique ou télégraphique internationaux peuvent être échangées en exemption de taxe, entre les fonctionnaires des Administrations autorisés a cette fin.

(2) En réclamant 1'exercice de cette faculté, ces fonctionnaires sont tenus de déclarer leur nom et leur qualité.

(3) Les conversations de service sont limitées aux cas oü 1'emploi de la voie téléphonique est justitie. Elles sont écoulées aux heures de faible trafic. Cependant, dans les cas importants et urgents, elles sont échangées dés qu'il est nécessaire; elles sont alors considérées comme des „conversations de service urgentes".

De eerste twee alinea's zijn nagenoeg onveranderd gebleven. Een derde zinsnede werd echter te Parijs aan deze paragraaf toegevoegd met de bedoeling de dienstgesprekken zooveel mogelijk te beperken en daarbij voor te schrijven; dat deze alleen gevoerd mogen worden in de uren met gering verkeer, zoodat de afwikkeling van het gewone verkeer er zoo weinig mogelijk of niet door vertraagt.

Die „uren met gering verkeer" worden in onderling overleg tusschen de betrokken administraties vastgesteld; zij be3 33

33