is toegevoegd aan je favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoort, Canonicken van Sinte Cristoffels oordene!1) Ende ghasthuys-muyters 2), qualijck inde pluymen,3) Die d'oxelfremenueren4) pleghen te vermoordene Sonder wet oft vonnisse tusschen den duymen! En quadebeleyders6) die anderen tlandt doen

[ruymen!

Die in hueren6) voedt eer vinden een doren7) Dan nobels8) in de borse9) by costuymen10) En weeldekens11) die aten haer wittenbroodt voren! Roemers van vrouwen, wreedt versworen12), Stinckende voor vrou Venus als den buck!18) Cappoenders, teender oude placke weerdich

[geboren!14)

Men seydt ons aldus, al hebben wijs thoren18), Staet betacht! men saeydter gheluck!

Prinche.

Dits al volcxken van cleynen proffijte, Verslaghers, die stelen menighen huck. Schoeliën, bradende den harinck om de kijte! Hier te ghapene baedt niet een mijte. Staet betacht! men saeydter gheluck!

!) kanunniken van St. Chnstoffels orde = menschen met huidziekten *) weggeloopen uit logementen 8) pluymen = kleeren 4) de minderbroeders uit de oksels " het ongedierte. 5) advocaten van kwade zaken(?) of: die slecht oppassen 6) hun "0 likdoren 8) nobels = geldstukken 9) borse = beurs 1°) bij costuymen = gewoonlijk u) losbollen 12) vol zweren ») buck = bok ") stumperds. waard dat ze n oude vrouw krijgen «) al spijt 't ons.

69