is toegevoegd aan je favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cancelliers, Baillious ende Souvereyns, Schouthetens1), Amptmans ende Dienaeren, Schepenen, Meyers ende Castelleyns,2) Ontfanghers, rentmeesters ende wisselaren, Hoofmeesters, die de sal en bewaren. Portiers, cocx, smaeckt wel den keeste.3) Ende die edele zeeman moet varen Met zijnen schepe ter mollen feeste.

Ghy machtige poorters ende bourgoys, Ghy rycke pachters ende rentieren,*) Al zijn u solders vol corens, vol hoys, U kisten vol ghelts ende u fortchieren5), Ghy rycke cooplieden ende drapenieren, •) Al zyn u kisten vol meerssen,7) vol wollen, Ghy sult oock moeten trecken logieren In dat lantscap vanden mollen.

De Coninck der mollen heeft doen ontbieden

Met zijnen bode stijf ende sterck

Al teenemale de ambachtslieden,

Dat sy oock moeten laten twerck.

Dus rade ick elcken dat hy neme merck

Om goede herberghe ende logijs.

Want claer gheseyt, ghy moet int perck.

Ter feesten rammen van Mollengijs.

1) schouten 2) slotvoogden >) kern 4) die rente moeten opbrengen 5) ijzertn kUten 6) lakenwevers 7) koopwaren.

72