is toegevoegd aan je favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185

En 't kruisbeeld, in 't gezicht haers bruidegoms, ver-

[krachte,

En trappelde op den buick, en om den doodsnick lachte, Zal daetlijck dezen burgh verovren al verwoed. Ick zal mijn vrouw, mijn zaed, zien in malkanders bloed ■765 Versticken. Haemsteê zal 't in eenen beker schincken, En dat, zoo laeuw als 't is, den vader op doen drincken ; Op dat d'ontruste geest doorwaer het ingewand, En pijnigh voor zijn dood het los en vlot verstand. Waer zijtghe dienaers? waer mijn lijfwacht? waer mijn

[knaepen?

1770 Brengt herwaert mijn geweer. Op mannen, wapen,

[wapen.

Het is de jongste dagh, en met dit huis gedaen. Noch zal het wraeckeloos zoo niet te gronde gaen: Daer .moet een groot getal met ons ten hemel vaeren. Koomt volghme, daerwe flus in 't harnas bezigh waren, ■775 In 't midden van den moord, 'k Gevoel een nieuwe

[kracht.

BADELOCH.

Waer wiltghe heen? U zelf verdrincken in de gracht? De brugge brand vast af. Of hebtghe voor te sterven, Zoo neem ons t' zaemen meê : hier zijn uw wettige erven, De huwbaere Adelgund, d'onnoosle Veenerick.

1780 Mijn hairen staen te bergh ; mijn harte klopt van schrick. Och vader, 't is mijn schuld, en weest zoo niet verbolgen. Bedaer wat. Ick ga scheep. Ick zal den Deken volgen, Te water en te land : hy voerme waer 't hem lust, Of na den wilden Yr, of aen de Noordsche kust.

1785 Nu vrees ick geen gevaer, noch geen uitheemsche

[stranden.

1767 Doorwaer: doorware.

1774 Daerwe flus: daar wezooeven.

1775 Moord: slachting.

1777 Of hebtghe voor: of zijt ge van plan.