Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inlandsche Gemeente-ordonnantie voor Sumatra's Westkust.

/. de zorg voor een richtig beheer der gemeente-instellingen ;

g. het benoemen en ontslaan van gemeentelijke pagawai en doebalang tot een door het Hoofd van gewestelijk bestuur vastgesteld aantal;

h. het houden van een gedurig toezicht op al wat de gemeente aangaat en het behartigen binnen de grenzen zijner bevoegheid van de belangen der gemeente, waar slechts mogelijk.

Beheer en bewaring der gemeentekas.

Art. 13. 1. Alle gelden der gemeente worden gestort in de gemeentekas, welke onder beheer staat van het gemeentehoofd en bewaard wordt ter plaatse en op de wijze door den raad bepaald.

2. Toezicht op dit beheer en die bewaring wordt uitgeoefend door het districtshoofd onder leiding van het Hoofd van plaatselijk bestuur. Het gemeentehoofd dient driemaandelijks een afschrift' van de boekhouding van de gemeentekas in aan het districtshoofd.

8. Zonder machtiging van het districtshoofd zijn uitgaven boven een door het Hoofd van gewestelijk bestuur vastgesteld bedrag niet toegelaten.

Vordering van gemeentediensten.

Art. 14. 1. Het gemeentehoofd is in verband met het bepaalde bij artikel 12 bevoegd om, met inachtneming van het plaatselijk gebruik, de door den raad ter zake uitgevaardigde voorschriften alsmede van de door het Hoofd van gewestelijk bestuur gestelde regelen tot beperking dier vorderingen binnen billijke grenzen, de ingezetenen der gemeente te doen oproepen tot het verrichten van gemeentediensten.'

2. Waar van de zijde van het gewestelijk of plaatselijk bestuur, ingevolge eene regeling van den raad dan wel volgens het plaatselijk gebruik anderen met het dagëlijksch beheer en de zorg voor de instandhouding van gemeentelijke werken belast zijn, kunnen die instellingen of personen zich ter bekoming van de daartoe noodige dienstplichtigen tot het gemeentehoofd wenden. Van eene weigering door dit hoofd om de gevraagde dienstplichtigen beschikbaar te stellen, is beroep op het districthoofd toegelaten.

411

Sluiten