is toegevoegd aan je favorieten.

Over mooie boeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

Vt^s*?^nffET is onze bedoeling dezen bundel niet VTT/t^W /te ma^cn tot een spiegel, die elke, ^■"ï^^ vluchtige literaire verschijning even / Bjfl A weerkaatst. We willen niet van elk W^»fisiJ>Pas verschenen boek u in het kort den inhoud meedeelen, want wie van een literair werk slechts het gegeven kent, kan met die wijsheid in gezelschap zich een valsch air van belezenheid geven, maar heeft aan dat, waar het bij kunst eigenlijk om gaat, zelfs niet éven met de lippen genipt.

We stellen ons voor, dat wij ons hier tot menschen richten, voor wie lezen iets meer beteekent dan vulling van leege uren, méér dan afleiding; voor wie een boek juist is inleiding tot het besef van den grooten rijkdom en de waarde van het leven, die er wel altijd zijn, maar die wij niet altijd zien kunnen, omdat onze oogen te moe of ons hart te arm is.

En een kunstenaar is juist iemand, die niet in wezen anders is dan wij, maar die, begaafd met sterker verbeelding, met scherper en gevoeliger zintuigen, met feller verlangens en dieper belangstelling, het leven, ons leven, ondergaat en weergeeft met een gloed, een kracht zóó meesleepend, dat -het ons is, alsof we onszelf, ons eigen bestaan, onze omgeving, onze medemenschen, nooit hadden gekend, omdat we ze nooit zoo diep hadden begrepen.

Kunst genieten, lezen, moet levensverrijking zijn; maar u begrijpt, dat ik hiermee geenszins wil zeggen, dat de kunstenaar ons nu ook alleen spreken moet over den zonkant van de dingen; dat hij ons alleen het bekoorlijke, het aantrekkelijke moet laten