is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-89-

nadeelig saldo opgeleverd door te geringen omzet, slechte bedrijfs[eiding en te hooge loonen (hoewel de vakbond genoegen nam met ta^isverlaging over de geheele linie, handhaafde deze drukkerij de oude loonen). Na taxatie werd besloten, dat de Centrale Bond de helft der aandeelen, zijnde ƒ 5000.— tegen nominale waarde zou overnemen en ƒ 21.000.— verschaffen voor uitbreiding (aankoop van een rotatiepers). Aangezien men van oordeel is dat de omzet door toevoeging van het drukwerk der coöperatie voldoende zal stijgen, de bedrijfsleiding in bekwamer hand werd gelegd en het loon verlaagd, bestaat er thans voor het bedrijf weder een redelijke kans op gunstig resultaat.

De verdeeling van de winst geschiedt volgens den in te brengen omzet. Deze is voor den A. N. D. B. de omzet van de afnemers, die hij had op den dag, dat de belangengemeenschap inging. Voor den coöperatieven bond geldt de omzet, die bij bij de N. V. Vereenigde Drukkerij, zoo werd het nieuwe instituut gedoopt, kan onderbrengen, welke bond dan zijn winstaandeel na aftrek van administratie- en andere onkosten weer verdeelt onder zijn afnemersleden naar rato van hun opdrachten. Winst uit anderen hoofde verkregen zal gelijkelijk tusschen de beide participanten worden verdeeld.

De belangstelling van de deelgenooten van den Centralen Bond was gering, slechts 27 vereenigingen traden toe, zoodat de Bond en een c. v. een aanzienlijk bedrag aan de drukkerij moesten leenen, opdat deze laatste aan hare finantieele verphehtingen kon voldoenx).

§ 10. De Coöperatieve Vrouwenbond.

In navolging van de Engelsche „Women Guilds" werd in 1900 op initiatief van Mevrouw Treub—Cornaz tot oprichting van een C. V. B. hier te lande besloten *). Over de lotgevallen van dezen bond valt weinig mede te deelen; in tegenstelling met de buitenlands che zustervereenigingen, moest zij zich bier met een paar honderd leden steeds op den achtergrond houden. Van den aanvang af heeft de coöperatie zich weinig in de belangstelling der Nederlandsche vrouwen kunnen verheugen, hetgeen vooral voor de verbruikscoöperatie een draw-back is. De ijverige pogingen van den Vrouwen-

1) Jaarverslag Centr. Bond 1923, bl. 4a.

2) Hayem t.a.p. bl. 253.