is toegevoegd aan uw favorieten.

De candidatuur-Hohenzollern

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

opvolgingsmoeilijkheden. Maar nog was de crisis niet geëindigd; de grootste moeilijkheden stonden nog voor de deur.

't Eerste deel van het programma — het winnen van den erfprins — was gelukt; met de uitvoering van het tweede deel moest nog begonnen worden. Prim moest nog de toestemming van Napoleon verkrijgen, wilde hij er zeker van zijn, dat de candidatuur geen aanleiding zou geven tot moeilijkheden met Frankrijk.

Prim schijnt deze moeilijkheden voorzien te hebben. Zoodra hij het telegram van Salazar ontving, liet hij door middel van een motie-,,Martios" de Cortes op reces gaan tot den 31sten October, klaarblijkelijk om tijd te winnen voor onderhandelingen met Napoleon. De opzet van Prim mislukte evenwel. Toen hij in den avond van den lsten Juli van de jacht terugkeerde naar Madrid, werd hij door eenige vrienden aan het station afgehaald en overladen met gelukwenschen, omdat zij vernomen hadden, dat er nu een candidaat gevonden was, die aangenomen had. Prim toonde zich verbaasd en vroeg hen naar bijzonderheden. Hem werd toen geantwoord dat in Madrid algemeen bekend was, dat Leopold van Hohenzollern had aangenomen. Toen Prim dit vernam, trok hij de wenkbrauwen samen en riep,terwijl hij zijn eenen handschoen, dien hij in zijn hand hield, verknoeide: „Trabajo perdido, candidatura perdido, y Dios quiera que sea esto solo." x) Prim begreep nu dat de zaak niet geheim was gebleven, terwijl hij juist dat geheim blijven noodig had om bij zijne onderhandelingen met Frankrijk kans op welslagen te hebben.

Fester: Briefe No. 248. (Vergeefsche moeite, de candidatuur is mislukt. God geve, dat het daarbij blijft).