is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp en gewijzigd ontwerp besmettelijke ziektenwet 1924, en de daarbij behoorende stukken, vergeleken met de bestaande wetten van 1872 en 1884 tot regeling van de bestrijding dezer ziekten en van aantekeningen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. 72, artt. 11, 12, 13 92 O. en 6. 0. 24, artt. 20, 21

VERVOER VAN LIJKEN VAN AAN BESMETTELIJKE ZIEKTE OVERLEDEN PERSONEN.

Wet 1872 artikel 111. Ontwerp 1924 artikel 20 ».

Overledenen aan Aziatische cho- Het lijk van een persoon, die aan lera, typhus of febris typhoïdea, een der bij algemeenen maatregel pokken, roodvonk, diphtheritis, van bestuur genoemde besmettedysenterie of pest mogen niet wor- lijke ziekten is overleden, mag den vervoerd naar andere dan de slechts worden vervoerd met invoor de ingezetenen der gemeente achtneming van de voorschriften, gebruikelijke, algemeene of bijzon- die Wij ^ bij dien maatregel geven, dere begraafplaatsen.

Het vervoer mag niet plaats hebben in voer- of vaartuigen voor levenden bestemd en moet langs den kortsten weg geschieden.

Art. 11 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad no. 65) blijft van toepassing.

Wet 1872 artikel 12 «. Bij elke begraafplaats wordt uiterlijk binnen een jaar na het in werking treden dezer wet, een lokaal ingerigt voor tijdelijke bewaring van overledenen aan eene besmettelijke ziekte. Bij verzuim wordt, zoo het eene algemeene begraafplaats is, door de zorg van Onzen Commissaris in de provincie, ten koste van de gemeente, en zoo het eene bijzondere begraafplaats is, door de zorg van burgemeester en wethouders, ten koste van hen aan wie die behoort, ten spoedigste zoodanig lokaal ingerigt.

Wet 1872 artikel 13. Onverminderd art. 6 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad no. 65), kan de burgemeester, indien de zorg voor de gezondheid van de bewoners van het sterfhuis of van de bevolking dit vereischt, des noodig ten koste van de gemeente, onmiddellijk vervoer naar het lijkenhuis gelasten van overledenen aan eene besmettelijke ziekte.

Ontwerp 1924 artikel 211. Onverminderd artikel 6 van de wet van 10 April 1869» (Staatsblad no. 65) gelast de burgemeester, indien de inspecteur4 (G. O.: of de behandelende geneeskundige) dat noodig acht, onmiddellijk vervoer naar het lijkenhuis of een andere bewaarplaats, desnoods ten koste van de gemeente, van lijken van personen, die aan een bij algemeenen maatregel van bestuur voor de toepassing van dit artikel genoemde besmettelijke ziekte overleden zijn *.

92