is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vereenigde Staten van Europa en de taak der juridische en economische wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

,tot den wedijver tusschen de ondernemers in dezelfde .branche, maar is wellicht nog veel scherper tusschen ,de branches onderling. Iedere branche tracht een zoo .groot mogelijk aandeel van het inkomen op de particuliere markt als tegenprestatie te ontvangen. Zij kan .door goedkoopere prijzen, hetzij dat zij die vindt door .goedkoopere grondstoffen, door verbeterde productiemethoden, door lagere loonen of geringere winsten, .invloed op de besteding der inkomens uitoefenen. Het .resultaat van de eene kan op den duur geen enkele .andere branche, zonder dezelfde poging aan te wenden, .aanzien. Wie in de branche niet mede doet, of de .branche, welke niet het noodzakelijke volgt, blijft .achter.

„Men zal trachten aan de noodzakelijkheid te ontko,men door combinaties van allerlei aard. Ondernemers ,in dezelfde branche zullen zich vereehigen. Locale .ondernemers zullen trachten het locale afzetgebied in ,het bizonder voor zich te behouden en aldus hun poli.tieken invloed aanwenden om buitenlandsche concui.renten te doen weren. Sommige werkliedenorganisaties .zullen zich met locale ondernemers solidair gevoelen ,ten opzichte van de handelspolitiek. Niet alleen, dat ,na de opgedane ervaring dit staatkundig streven zeer .beperkt zal zijn, het zal bovendien, voor zoover hetnog .mogelijk zal blijken, hetzij onder de nieuw te scheppen .internationale ordening, hetzij zonder deze, weinig baat .brengen. De ondernemers zullen dit het eerst inzien ,en dus op loonsverlaging aandringen als een redmiddel ,om te blijven staan. De deceptie ten aanzien van de .resultaten van het solidair willen in breederen kring, ,zal binnen dien kring „den strijd tusschen kapitaal en „arbeid" doen ontbranden. Geenszins mogen wij verdachten, dat de werklieden de bedoeling van de ondernemers zullen waardeeren als een door de nieuwe verhoudingen gebiedend voorgeschreven standpunt, nadat „ze reeds een belangrijk deel hunner winsten hebben „laten vallen. Toch nemen wij aan, dat dit laatste het „geval zal worden, rekenende op de hardnekkigheid,