is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vereenigde Staten van Europa en de taak der juridische en economische wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

„en politieke eenzijdigheid, zullen wij hebben te dragen „in den beginne.

„De naaste toekomst laat zich somber aanzien. Wij „zullen de gevolgen ondervinden van alle fouten en „misdaden, die de wereld maakte tot wat ze op het „oogenblik is." Aan het slot van het werk schreef ik:

„Of de toekomst beter zal worden, dan de sombere „prospecten van het oogenblik doen vermoeden, is „louter de kwestie, hoe het rechtsleyen der individuen „zich in de naaste toekomst zal ontwikkelen onder „leiding van het intellect...." Veel heb ik niet kunnen voorzien, vooral niet de staatkundige mogelijkheden, die droeviger bleken te zijn, dan ik mij voorstelde. Doch de historie heeft bewezen, dat ik in het algemeen juist heb gezien op een oogenblik, dat andere economen, met wie ik principieel in wetenschappelijk denken verschil, nog rondtastten in een Egyptische duisternis.

Het beroep, dat ik op het intellect heb gedaan, is vergeefsch geweest. Ik heb Prof. Treub in het bizonder gewaarschuwd zijn oppervlakkige oordeelen te herzien, omdat hif naast econoom tevens politicus is en zijn woorden, in ons land althans, verder doordringen dan die van de meeste onderzoekers op het gebied der maatschappelijke verschijnselen.

Wat is het resultaat geweest van mijn aansporing aan de Nederlandsche rechtsgeleerde faculteit om te breken met theorieën, die een paar duizend jaar oud zijn en ondanks een nieuw kleedje nu en dan, den toets der critiek, waartoe het moderne wetenschappelijk denken in staat stelt, niet kunnen doorstaan?

Onze rechtsgeleerden en economen hebben mij niet willen of kunnen volgen in mijn eenvoudig empirisch onderzoek. f Wanneer eenmaal de historicus de vraag zal stellen, wat j de onderzoekers naar maatschappelijke verschijnselen in deze tijden hebben gedaan om steeds betere inzichten te verkrijgen in de verhoudingen en betere inzichten te verspreiden, dan zal hij huiveren voor het beeld van psychische inactiI viteit, die ook deze kringen kenmerkt.