Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

Li vendas liajn librojn. — Hij verkoopt zijn (eens anders) boeken.

Ui vendas siajn librojn. — Zij verkoopen hun (eigen) boeken.

Ui vendas Üiajn librojn. — Zij verkoopen hun (anderer) boeken.

Ili vendas liajn librojn. — Zij verkoopen zijn boeken.

Vragende zinnen (demandaj frazoj) worden, voorzoover ze niet met een vraagwoord aanvangen, gevormd door vóór de gewone bevestigende vorm te zetten cu, dat beteekent: is het dat. (Fransch: est-ce-que).

Li havas monon, — Hij heeft geld.

Cu li havas monon? — Heeft hij geld?

Oni parolas Esperanton. — Men spreekt Esperanto. . Cu oni parolas Esperanton? — Spreekt men Esperanto ?

Voor het gebruik van het wederkeerend bezittelijk voornaamwoord (refleksiva poseda pronomo) sia gelden dezelfde opmerkingen als voor het persoonlijk si.

Evenals de bijvoeglijke naamwoorden mogen de bezittelijke voornaamwoorden achter- het substantief geplaatst worden.

Het achtervoegsel ig heeft de beteekenis van doen, maken veroorzaken van hetgeen het hoofdwoord uitdrukt. Vormt men van ig een werkwoord igi, dan beteekent dat dus maken tot, brengen in den staat van, veroorzaken:

igi blanka — maken wit — blankigi

igi kompleta — kompleet maken — kompletigi igi kusi — doen liggen — leggen — kuêigi igi trinki — doen drinken — drenken — trinkigi igi for — wegdoen — verwijderen — fotigi igi sen — maken zonder — ontdoen — senigi.

Sluiten