Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

havas ses gefratojn. Johano estas knabo de granda kapableco. Mi admiras lin. êi lavis sin per varma akvo. Ni ciam lavas nin per malvarma akvo. Ili vidas sin antaü la spegulo. Mi legis en mia bela libro dum la tuta vespero gis noktmezo. Mia frato rompis sian pipon kaj ankaü mian. Ambaü pipoj rompigis en- la sama momento. Mia onklino estas virino tre bona. &ia karaktero estas nobla. La nobleco de sia karaktero montrigas ofte. Si donas sian lastan monon por helpi la malfeliêulojn, la mizerulojn, la malriculojn. êia tuta posedajo preskaü jam perdigis. Niaj fratinoj iras promeni kun du hundoj. Ili tre amas siajn hundojn. Johano havas postmarkojn fremdajn kaj ankaü Petro havas ilin. Johano ne estas kontenta; li jam havas la siajn kaj nun li volas ankaü havi la liajn. Johano kaj Petro estas fratoj; iliaj gepatroj estas ricaj sed ne feliêaj, car ili perdis sian karan filinon. La leono estas forta; mi admiras giajn belajn formojn. Mia onklo nagas en la rivero; gia akvo estas tre malvarma. f^*Jt^L ~&*4üVW+*^''

Opmerkingen. De achtervoegsels ig en ig vormen volgens hun natuur van adjectieven (en substantieven) werkwoorden, die beteekenen: het brengen (ig) of komen (ig) in de toestand, door het adjectief (of substantief) uitgedrukt.

purigi == igi pura

edzinigi = igi edzino

purigi = igi pura

edzinigi = igi edzino. (Vergelijk reim</en, ontmoedigen enz.) Deze vorming behoeft geen nadere verklaring. De vorming echter met werkwoordelijke stammen eischt nadere beschouwing. Voorbeelden:

venigi = igi venanta

pendigi = igi pendanta

Sluiten