Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

De volgende zinnen echter geven mèt en zonder n verschil in beteekenis:

Oni sovis la kanapon en la êambro.

n n n n rt n cambron. Oni tiris lin sur la tegmento.

7i Ti Ti n n tegmenton. Oni pusis lin sub la tablo.

» Ti n Ti -n tabion.

In deze zinnen drukt het werkwoord evenzeer een beweging uit, doch het drukt niet uit, waar de beweging begint en eindigt.

Omtrent het achtervoegsel uj merken we op: wat zich bevindt in of op de plaats, door het grondwoord + uj uitgedrukt, vormt één geheel dat nauwkeurig begrensd is en waarvan de inhoud verbonden is aan de plaats, hetzij met stoffelijke, hetzij met geestelijke band:

Pomujo bevat pomojn van één soort, alle aan de boom door steeltjes verbonden, salujo bevat salon, waarvan de grens nauwkeurig wordt bepaald door de vorm van het vat.

Rusujo bevat rusojn, menschen, behoorende tot één volk met eigen taal, zeden en gewoonten. Daaruit volgt, dat namen van landen, waar niet zulk een volk woont, ook niet met uj gevormd worden. Daar wordt de landsnaam niet van de bewoner afgeleid door uj, doch de bewoner wordt afgeleid van het land door het achtervoegsel an:

Ameriko = Amerika. Amerikano = Amerikaan.

In plaats van het achtervoegsel uj wordt voor landen zeer vaak het woord lando gebruikt: Ruslando, .Germanlando, Franclando, Anglolando.

Sluiten