Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

Evenzoo gebruikt men meer en meer voor namen van boomen, de naam arbo, in plaats van ujo: pomarbo, figarbo, enz.

HERHALING VAN LES 1—10.

Sur la insulo, kie mi logis kun du aliaj homoj, stans nur unu domo, la nia, kaj en ciu vilago, kiel mia patrino rakontis al mi, staras multaj, tre multaj domoj, en kiuj logas centoj da homoj. Cu ili ciuj aspektas kiel miaj gepatroj? Cu ciuj viroj similas mian patron? Li estis mallonga, dika viro, kun grizaj haroj, kinjn li ciam kombis laü la kranio gis la nuko .. {. W fa Cr^y^fj

Mia patrino, nun kudrante êe la tablo en la ununura cambro de nia domo, estis laü karaktero kaj eksterajo tute malsimila al sia edzo. êi estis longa, maldika virino. Mi kredas, ke êiaj haroj jam grizigis, sed, car preskaü ciam ilin tute kovris blanka kufo, mi jam ne bone memoras ilian koloron.

La koloro de sia vizago estis iom pala, tute kontraüa al tiu de mia patro, kiu havis ruge brunan vizagon. Ciam mia patrino portis la samajn vestojn. En la vespero êi de tempo al tempo legis al mi el tri libroj. La unua estis la rakontoj pri feinoj, en kiu sin trovis la rakontoj pri: La Blua Barbo, La Ruga Capeto, La Kato kun Botoj, Cindrulino, kaj La Malgranda Fingrulo. Tiujn rakontojn mi konistute

parkere ^AmAlfruC>öi r ^ UT J-fVA»^* u

Sluiten