Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

Wanneer namelijk ad achter een substantief wordt geplaatst, verkrijgt men den naam eener handeling, h.v.:

lcrono — kroon kron-ad-o = kroning

floro = bloem florado = bloei

Ad wordt gebezigd:

a. achter werkwoordelijke stammen, waarvan het een nieuw werkwoord vormt; dit geeft dan te kennen:

een worfdurende handeling of gedurige herhaling.

paróli — spreken paroladi — redevoeren 8alti — springen saltadi — voortd. springen rakonti — vertellen rakontadi — „ vertellen.

b. achter werkwoordelijke stammen, waarvan het een substantief vormt, dat dan de beteekenis heeft van een infinitief en uitdrukt een gewoonte, een gebruik.

La uzado de tabako, estas generala = Het gebruik (gebruiken) van tabak is algemeen.

La kantado estas tre agrabla distrajo = Het zingen is een aangename verstrooiing.

Li revenis j>ost longa restado en la eksterlando = Hij keerde terug na een lang verblijf (verblijven) in het buitenland.

c. achter de stam van een substantief, dat dan de naam wordt van een handeling, welke het substantief tot onderwerp heeft:

krono — kronado g$c floro — florado sterko — sterkado popoio — popolado. bastono — bastonado (Vergelgk: kanonnade, promenade, mascarade).

17. Vertaaloefening:

Mi apogis la bruston kontraü la stupoj, kaj rigardis rekte antaü mi en la maron.

Sluiten