Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORDENLIJST

183

freneza = krankzinnig atesti = getuigen

kapti = vangen , kolego = collega

riproêi = verwijten posteno = post

diveni = raden ombro = schaduw

rento = rente paso — pas

gasto = gast serioza = ernstig

ruinigi = ruineeren majesta = majestatisch

fervojo = spoorweg sovi = schuiven

terpomo == aardappel ripeti = herhalen

botanika = botanische temri = verschrikken

provizi = voorzien proksime = nabij

misio == zènding halebardo = hellebaard

festi == feestvieren jen = daar, ziedaar

porcio = portie

plus = plus 16.

kutimo = gewoonte

vojagi = reizen fenestro = venster

sajni = schijnen herbo = gras

ja = weliswaar, vermo — worm

immers vento = wind

aldoni = toevoegen levi = opheffen

farigi = worden tien kaj reen = heen en weer

Ateno = Athene nutri = voeden

romano = roman malsata = hongerig

konvinki = overtuigen protekti = beschermen

aventuro = avontuur pepi = sjilpen, piepen

citi = aanhalen pioniro = pionier

almenaü = minstens moki = spotten

princo = prins, vorst Hanibalo = Hannibal

okupi = innemen Alpoj = Alpen

kurieristo == koerier Jesuo = Jezus

nesto = nest perfidi = verraden

leütenanto == luitenant Judaso = Judas

kalkuli = rekenen pendi = hangen

kaleso = calèche §uo == schoen

animo = ziel glaso = glas

brava = dapper doloro = pijn

pura = zuiver interna = inwendig

senco = zin tranêi = snijden

raporti = rapporteeren jen-jen = nu eens —

vera = waar dan weer

Sluiten