Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORDENLIJST

187

enkorpigi = belichamen aanhonden = datiri

nulo = nul (niets) droogte = sekeco

konfesi = bekennen voorkomen = okazi

kvieta = rustig misgewas = rikoltaêo

komerco = handel echte = vera

lerte = behendig waterplant = akvoplanto

pinglo = speld bij = êe

eviti = vermijden alvorens = antaü ol

prudenta = voorzichtig 'n bouwveld = kulturpretigi

odori = rieken aanleggen kampon

esafodo m schavot zuiveren = senigi

tento = verzoeking ( „ ) = (purigi)

pristeli = bestelen terrein = tereno

meriti = verdienen steen = stono

tak = branêo

Ned. — Esp. brandbaar = bruligebla

verbranden = forbruligi

rijst = rizo woudreus = arbego

bevolking = popolaro waartegen ) , , „ , . .

het bevolken j = [ tegen welke} = kontrau kluJ

de bevolking) " P° vlam = flamo

zich voeden = sin nutri vermogen = povi

voedsel = nutrajo niets dan = nenio ol

minstens = almenaü buitenkant = ekstero

even = same verkolen = karbigi

algemeen = generala laten = lasi

meeste = plej multaj omhakken = dehaki

gewest — regiono stam = trunko

is ('t) = estas te zwaar = tro peza

Azie = Azio vervoeren = transporti

dus = do van de = el la

graan = greno muur = muro

verbouwen = kulturi beveiligen = sirmi

gronden = kampoj vernielzucht = detruemo

aantreffen =jyenkonti vraatzucht = manêegemoiji

(trovi wild = sovaga

langs = laülonge de nu = nun

berghelling = montdeklivo ploegen = plagi

lagere = pli malalta eggen = erpi

vlak = ebena grond = tero

lang = longtempe eenvoudig = simpla

Sluiten