is toegevoegd aan je favorieten.

Sportmassage

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Waar steeds meer het belang van de sport naar voren treedt en waar door goede sportsmen meer en meer aandacht wordt besteed aan de verzorging van het lichaam, ten einde grootere prestaties te bereiken, daar mag men niet langer onbekend blijven met een hulpmiddel, dat zoo bij uitstek geschikt toegepast kan worden.

In het buitenland en ook in ons land ziet men bij eiken wedstrijd van beteekenis masseer en, echter vaak op geheel verkeerde wijze, zoodat het nuttig effect, dat men denkt te bereiken, achterwege blijft.

Het kwam ons daarom gewenscht voor, in een klein bestek een leiddraad te geven.

Echter moeten we er op wijzen, dat men zorgvuldig vermijde opgeloopen kwetsuren te behandelen. Dat late men over aan gediplomeerde, meer ter zake kundige masseurs. Voor een goede behandeling van fracturen, distorsies, contusies of luxaties behoort groote kermis van zaken. Door onvoldoende inzicht en ervaring kan hier zeer veel onheil gesticht worden.

Grooten steun mochten we bij ons werken ondervinden van den heer W. Jansen J. Hzn., wien we hier onzen bij zonderen dank betuigen, alsmede van de heeren W. P. Nuyten en H. Warnier, die zoo vriendelijk waren, behulpzaam te zijn bij het maken der photo's.

Hopende, dat velen profijt mogen trekken van hetgeen in de volgende bladzijden wordt behandeld, houden we ons tevens voor op- en aanmerkingen ten zeerste aanbevolen.

W. GOETING.