Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

mij bij mijn broeder en verleen mij uw hulp, om hem vrij te koopen, en dan zal ik je tot loon al deze sieraden als een geschenk vereeren. Dan geef ik je alles voor niemendal!"

„Hahaha, jou stommeling!" klonk het plotseling Herman toe, en op hetzelfde oogenblik kreeg hij een slag op zijn hoofd, die hem half bewusteloos ter aarde deed storten. Hij was gedurende enkele oogenblikken te suf om op te staan, maar hij hoorde, hoe de Jood lachte en de sieraden bijeen raapte en hem toeriep:

„Wou jij naar je broer ? Hahaha, zoek hem zelf. Ik weet evenmin, waar hij is, als jij, maar die echte steenen en dat heerlijke goud en zilver zal het mijne zijn, ook zonder dat ik je bij hem breng! Hahaha, wat een onnoozele bloed!"

Nogmaals gaf hij Herman een slag op het hoofd, die hem thans geheel bewusteloos maakte. Toen greep hij hem met beide handen aan, sleepte hem de kleine binnenplaats over door de poort, wierp hem in het slop en deed de deur op slot.

„Mijn complimenten aan je broer, als je hem vindt!" mompelde hij lachend, en hij keerde naar zijn olielampje terug om de heerlijke byoux te bekijken, die op zoo'n goedkoope manier in zijn bezit gekomen waren.

Herman bleef roerloos op den grond liggen en wist van geen hemel of aarde. Maar de hem toegebrachte slagen waren niet van gevaarlijken aard geweest. Zij hadden hem slechts bedwelmd, en zijn leven was er niet mede gemoeid. Toen hij daar een half uur gelegen had, keerde reeds zijn bewustzijn langzaam terug. Hij sloeg zijn oogleden op, en voelde wel een hevige pijn in zijn hoofd, maar langzamerhand begon het toch in zijn brein op te doemen, wat er met hem gebeurd was. Eindelijk gelukte het hem zich half op zijn ellebogen op te richten. Ja, ja, nu wist hij alles weer. Hij was dien Jood gevolgd, en die had hem geslagen en van zijn eigendom beroofd en moest hem naar buiten gesleept en hier in het slop neergeworpen hebben.

„Ha, die schoelje, die schurk!" mompelde hij. „Wee hem, zoo ik hem ooit weer ontmoet. — Ha ja, hier is de poort. Wacht, ik zal probeeren, of ik kan staan en dan de poort

Sluiten