is toegevoegd aan je favorieten.

Het slot op den Hoef

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

Het „Slot op den Hoef' verplaatst ons in het hart der middeleeuwen, toen de maatschappelijke toestanden, de zeden en de gewoonten hemelsbreed van die der 19e eeuw verschilden. De jeugd met deze eigenaardige toestanden bekend te maken, ze een blik te doen slaan in 't leven dier tijden, door een stuk geschiedenis uit de 12e en 13e eeuw voor hun oogen als op een tooneél te doen afspelen, is het doel van dit werkje. Wij meenden daarom den jongeren lezers (en waarom ook niet den ouderen?) een dienst te bewijzen door de middeleeuwsche Zwaardsage in poëtischen vorm over te brengen; ze werpt een eigenaardig licht op de cultuur dier tijden, toen het recht van den sterkste het zwaarste woog en een goed zwaard de kostbaarste bezitting mocht heet en.

De personen, die in het werkje voorkomen en de daden, die zij bedrijven, zijn in hoofdzaak aan de historie ontleend; want hoewel wij getracht hebben alle dorheid te vermijden, achtten wij ons in dit opzicht gebonden. De tocht naar de Zijpe om de lijkdiensten te Egmond bij te wonen; de avontuurlijke reis van den vermomden graaf Willem door Holland naar Zeeland; de poging om gravin Ada met haar moeder en gevolg op te lichten, door Wouter van Ruven nog tijdig verhinderd. ; de vlucht van Adelheide en Lodewijk van Loon met behulp van Gijsbrecht II van Amstel naar Utrecht; de veete tusschen den Kwaden Wouter van Egmond en den abt Franco; het zonderling huwelijk en het tragisch lot van Ada van Holland; het tot tweemaal toe wisselen van de oorlogskansen tusschen Lodewijk van Loon