Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

tweetal fabrieken, waar tezamen ongeveer 250 arbeiders werkten. De werkgevers beantwoordden deze staking met de uitsluiting, waardoor geleidelijk alle textielarbei» ders op straat kwamen. Einde December was de uitslui» ting volledig en stonden ongeveer 22.000 man op straat.

De organisatie van de textielarbeiders liet heel wat te wenschen. Slechts een derde deel der stakers en uit» geslotenen was georganiseerd. De georganiseerden waren bovendien nog over vijf verschillende organisaties ver» deeld.

Ondanks al deze tekortkomingen is bij dezen gewei» digen strijd door de arbeiders een vastberadenheid en een uithoudingsvermogen aan den dag gelegd, die aller» wegen bewondering hebben gewekt.

Voor het financieren van het conflict waren omvang» rijker geldmiddelen noodig dan waarover de betrokken organisaties beschikten. Het N. V. V. moest daarom een beroep doen op de solidariteit van de bij hem aange» sloten arbeiders. Het deed dit niet vergeefs, want het resultaat van de steunbeweging voor het N. V. V. ten bate van de stakende en uitgesloten textielarbeiders in het leven geroepen, stelde alles dat tot dan toe op het gebied van vrijwillige steuninzameling was gepresteerd, in de schaduw. In het geheel werd uit vrijwillige bijdra» gen ƒ 874.225.— opgebracht. Ook hier gelukte het niet de opzet der werkgevers tot werktijdverlenging en loons» verlaging te verijdelen.

Zooals uit het voorgaande is gebleken, zijn de omvang» rijke conflicten die hier zijn gememoreerd, geëindigd niet met de overwinning der arbeiders. Van een vol» strekte nederlaag kan echter evenmin worden gesproken.

Het N.V.V. kan met voldoening terugzien op hetgeen het vooral bij de twee laatstgenoemde conflicten heeft gepresteerd. Het verzet dat bij deze conflicten geboden is tegen den aanval der werkgevers op de arbeidsvoorwaarden der arbeiders, heeft den werkgevers

Sluiten