Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

Het is nu, dunkt mij, wel duidelijk geworden, dat in de kapitalistische maatschappij, die steunt op het privaatbezit, de opbrengst van den bodem geringer is dan zij zou kunnen zijn, wanneer de grond in gemeen» schapsbezit was en het algemeen belang richtsnoer ware.

In de kapitalistische maatschappij is de koek te klein' Van het tweede — een redelijke verdeeling van de koek — komt in de kapitalistische maatschappij niets terecht. Ik heb daar reeds uitvoerig op gewezen en kom er niet op terug. Van een redelijke verdeeling kan pas sprake zijn, wanneer het privaatbezit, dat onver» biddelijk leidt tot arbeidsloos inkomen en dus tot uit» buiting, verdwenen is.

3. Bezwaren tegen de socialisatie.

De kapitalisten, die fel tegen de socialisatie gekant ?Ün — w.at 'S begrijpelijker dan dat — putten zich uit in het vinden van bezwaren tegen wat wij willen.

Twee daarvan zullen we hier onder het oog zien.

1. De boeren willen eigendom. Men zegt, dat de boeren het liefst den grond zelf in eigendom willen hebben. Dat is zoo! Geef den boer de keuze tusschen een pachthoeve en een eigen boerderij (met hypotheek) en hij geeft verre de voorkeur aan de tweede. Dat is ook volkomen begrijpelijk, omdat hij alleen bij een eigen boerderij de zekerheid heeft, dat hij kan blijven wonen, een zekerheid, die hij absoluut noodig heeft, een zekerheid, die hij op een gepachte boerderij nimmer heeft. Het is niet zoozeer de eigendom, die de boer begeert, dan wel de zekerheid om den grond duurzaam te kunnen gebruiken. In de kapitalistische maat» schappij is die zekerheid alléén te verkrijgen bij eigen» dom, in een socialistische maatschappij zou dat echter anders zijn. Of de boer pachter zou zijn of bedrijfs»

Sluiten