is toegevoegd aan je favorieten.

Wat zagen 7 jonge arbeiders in Sovjet Rusland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

Wij kwamen bijv. in een werkplaats, waar door bandieten de machines van. bun fundaties waren gerukt, en naar den uitgang gesleept, waar ze nog lagen.

Onze kameraad wees ons echter reeds groote vorde- Glasblazerij ringen aan en binnen een jaar, verzekerde hij, was het voor-oorlogsche peil bereikt.

Zoo was het dito op een glasblazerij gesteld, waar alles handwerk was, maar naast deze primitieve werkplaats, verrees een nieuwe, goedl ingerichte fabriek met moderne machines.

Een ander gedeelte van de Delegatie bezocht een Leerfabriek lederfabriek en een drukkerij, aan beiden was een uitstekende vakschool verbonden.

Op de leder-vakschool werkten de leerlingen in drie groepen.

Ie groep 3}/2 uur arbeiden, 3 uur theoretisch onderwijs

2e „ 4 „ „ 2 „ „

3e „ 6 „2 „ ,. "

Allen krijgen ze acht uur uitbetaald.

Het loon van de tweede groep bedraagt 35 Roebel per maand, of ƒ 42.—.

Zoo bezochten we nog verschillende bedrijven, waar de arbeidsverhoudingen voor jonge arbeiders(sters) allen in overeensteming waren met het door ons hier voor omschrevene.

Buiten werktijd hebben de jongeren volop gelegenheid zich aan vakvereenigings- en politieke arbeid te geven.

Wat ook in groote mate gedaan wordt.

Wij brachten een bezoek aan het Roode Leger.RoodeLetfer Na een auto-rit van 50 kilometer kwamen we in het kamp, waarvan de bourgeois-pers pas had bericht, dat er op 30 Augustus groote muiterij zou hebben plaats gevonden. Twee dagen na deze zoogenaamde oproeren, zijn wij er geweest en brachten voor de Roode soldaten de zeer interessante mededeeling van de muiterij mee, die in de wandkrant zou worden vermeld, opdat vooral de soldaten zelf toch maar zouden weten, hoe prachtig ze volgens de bourgeoisie'-pers kunnen muiten.

De ka'meraadschap, die wij daar ondervonden, de