is toegevoegd aan je favorieten.

Beheersversobering in onze Overheidsbedrijven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

„promotor en levenskunstmaker Weiss redeneert er „over als een ober-kellner en hij weet het. Dr. Abrahams „heeft de zaak bestudeerd alsof het een kronkel in den „darm of een tumor in de kleine hersenen betreft, en „wethouder De Miranda verdiept er zich in als 'n „Nieuwmarkt-koopmannetje in zijn lapjes. En ze zijn „allemaal op de hoogte, gooien den ongelukkigen Raad „dood met cijfers, die niemand in zich op kan nemen, „komen met allerlei deskundigen aandragen, die allemaal „belanghebbenden zijn en de Raadsleden eenvoudig „van harte en argeloos, hebben, nog vóór dat er één „woord gesproken is, reeds voor zich zelf uitgemaakt, „dat er voor dit jaar niets zal komen van gemeentelijke „steenkool-distributie en zij laten de steenkool-wijzen „praten en nog eens praten, vinden dat de wethouder „zich voortreffelijk verdedigt, roemen de manier waarop „Dr Abrahams zich in de zaak heeft ingewerkt, houden „Wijnkoop voor een onbegrijpelijke nevelvlek, die niet „weet of hij gas of heelemaal niets is, en stemmen „toch voor of tegen, al naar gelang hunner politieke „kleur, die met gansch het geval niets te maken heeft." Het blijkt voldoende en het behoeft overigens geen verder betoog, dat niemand in staat is, alle bij het besturen eener gemeente voorkomende kwesties tegelijk goed te beoordeelen. Dat men het, in weerwil van de absolute onmogelijkheid, toch doet, leidt tot den toestand, dien men aanduidt met de uitdrukking „het intellect ontvliedt den Gemeenteraad".

En, hoe eigenaardig men het ook moge vinden, alle pogingen om daarin verandering te brengen, hebben tot nog toe volkomen gefaald, niettegenstaande ieder van het verkeerde van dezen toestand overtuigd is.

Elke verandering wordt krampachtig tegengehouden, hetgeen, in aanmerking nemende dat hierover door den Raad of door een ander Volks-vertegenwoordigers-College zelve zou moeten worden beslist, ook geenszins verwondering wekt, omdat men aldus in een cirkel ronddraait; verder ook, omdat geen enkel Gemeenteraadslid werkelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor eenig besluit, waaraan hij heeft medegewerkt.

Een van de vele onderwerpen van gedachtenwisseling in den Raad zijn de GEMEENTEBEDRIJVEN, die wij te dezer plaatse wenschen te behandelen.