Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

Groot was de schade, welke door deze dijkbreuken en de daarop gevolgde doorbraken in de dijken van den polder van Geffen en in die van den polder Van der Eigen aangericht werd1).

Nauwelijks 6 jaar later moest deze treurige toestand zich herhalen. 5 Januari 1861 ontstond er een doorbraak bij Cuijk, terwijl een daaropvolgenden dag in den overlaatsdijk bij de groote Engelsche Sluis twee doorbraken ontstonden. De lage gedeelten van 's-Hertogenbosch kwamen toen geheel onder water2).

Ondanks het feit, dat de Nieuwe-Merwedewerken krachtig waren voortgezet en in 1876 hun voltooiing naderden, is NoordBrabant dat jaar wederom sterk door overstroomingen geteisterd, welke veroorzaakt werden door een doorbraak van den Maasdijk boven de Blauwe Sluis.

Door het instroomende water en het Beersche Maaswater tezamen werden toen o.a. de dorpen Empel, Alem en Maren overstroomd. Het water liep over den Orthenschen dijk, welke op vier plaatsen doorbrak. De Rosmalensche dijk bezweek door het hoog opgezette water en de dorpen Rosmalen en Nuland werden geïnundeerd. Maar ook de Berlicumsche dijk bleek niet bestand tegen zooveel waterdrang. Hij bezweek eveneens, waardoor een groot gedeelte der streek ten Zuiden van den weg 's-Hertogenbosch-Grave, die toen nog niet water vrijwas, overstroomd werd.

In het geheel hadden er 19 doorbraken in Oostelijk NoordBrabant plaats, ongerekend drie van mindere beteekenis in de overlaat van den linker Diezedijk 8).

De groote schade, door deze dijkbreuken veroorzaakt, deed de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, de aandacht van den Minister van Binnenlandsche Zaken te vestigen op de middelen, die aangewend zouden kunnen worden, om herhaling te voorkomen.

Nadat een Commissie uit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de zaak mondeling aan den Minister had toegelicht, kwam het College bij brief van 29 April 1876 nader er op terug4).

• 1) Bijlage 5. Rapport Inspecteurs van den Waterstaat van 1861, alsv. bldz. 33. *) id. bldz. 359 en 360.

3) E. v. Konijnenburg: Scheiding Maas en Waal. alsv., bldz. 22.

') Sprengen: Historisch Staatsrechterlijk ontstaan van Waterschappen en hunne gewijzigde grensbeschrijving in de Provincie Noord-Brabant sedert de invoering der Provinciale wet, Deel II. N.N. bldz. 1,

Sluiten