Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185

Wanneer men de classificatie van het oude waterschap had gehandhaafd en daarnaast alle belastbare gronden, welke wel tot het nieuwe maar niet tot het oude waterschap behoorden, voor een gelijk, «eer gering bedrag had aangeslagen volgens de kadastrale grootte, zou men veel onaangenaamheden voorkomen hebben.

Uit de opbrengst van den aanslag van de gronden van het oude waterschap waren zeker de gewone kosten van jaarlijksch onderhoud, rente en aflossing oude schuld enz. te betalen geweest evenals vroeger, terwijl men met een omslag van zelfs maar 20 cent per HA. over de nieuwe in het waterschap opgenomen gronden een bedrag van ruim 26.000 gulden ter beschikking zou gekregen hebben. De bestuursverkiezing had nu plaats volgens het bij besluit van 27 Juli 1922 gewijzigde art. 22, krachtens hetwelk de ingelanden uitsluitend stemmen naar de grootte van hun grondbezit. Volgens eenzelfde manier van stemmen had men het eerste definitieve bestuur veel vroeger kunnen laten benoemen.

Om eenigszins aan het bezwaar, ook in het rapport van de Commissie van Rapporteurs geuit, te gemoet te komen, dat er kans bestaan zou, dat de eigenaren der hoogere gronden, die der lagere Zouden overstemmen, zou men ook voor de bepaling van het stemmenaantal de oppervlakte van de gronden, die tot het oude waterschap hadden behoord, met bijv. 3 hebben kunnen vermenigvuldigen .

* * *

Wanneer men volgens het bovenstaande te werk was gegaan, Zouden de volgende voordeden bereikt zijn:

a. Reeds over 1921 zou men een aanslag hebben kunnen heffen. Immers men had de leggers en kohieren van het oude waterschap kunnen overnemen, en voor de overige gronden had men zeer gemakkelijk volgens het kadaster een nieuwen legger kunnen maken.

Nu is de eerste aanslag pas gekomen in 1923, dus 2 jaren zijn verloren. Daardoor reeds moest de omslag veel grooter zijn.

b. De verkiezing van het nieuwe bestuur had veel vroeger kunnen plaats hebben dan 1924, zooals nu geschied is. De onkosten waren allicht lager geweest; er zou veel minder bestuurswerk geweest zijn. De salarissen hadden niet zoo hoog behoeven

Sluiten