is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 117 —

zou kannen worden ondernomen, zou zulks een zeer toe te juichen maatregel zijn; in dit geval zou geen ontheffing behoeven te worden verleend.

Het is langen tijd in de vleeschkeuring gebruikelijk geweest en de toestand bestaat nog, dat meer dan één deskundige met de herkeuring werd Leiast, waarbij (terecht of niet-terecht) om aan bet rechtsgevoel van den belanghebbende tegemoet te komen, dezen werd toegestaan zelve één der deskundigen aan te wijzen. Nochtans bestaat reeds het systeem om slechts één keuringsveearts met de herkeuring te belasten, die daartoe wordt benoemd door het dagelijksche bestuur der gemeente, zonder dat de belanghebbende .ich hierdoor ock maar bet minst in zijn rechten te kort voelt geaaan. Terecht stalt hij vertrouwen in de eerlijkheid van den arbiter. Zoo kan o. a. de keuringsveearts, hoofd van dienst, met de herkeuring worden belast, wanneer hij zelve geen aandeel in de keuring heeft gehad.

De artikelen 21 en 22 zijn uit een oogpunt van keuringstechniek en ricbtige beoordeeling noodig.

Door opneming van de artikelen 23, 24 en 25 is voldaan aan geuite verlangens van belanghebbenden.

Artikel 27. De deskundige organisaties achtten het wenschelijk, dat in alle gemeenten op het vleesch op overeenkomstige plaatsen de merking zal geschieden.

Opneming van de artikelen 30, 32 en 33 acht ik gewenscht uit hygiënisch oogpunt.

Het komt mij, voor het geval dat gemeenten samenwerken, met betrekking tot de benoeming van de met de keuring belaste ambtenaren, het eenvoudigste voor, dat één der gemeenten voorgaat en de andere gemeenten dezelfde personen benoemen. De gemeenten zelve dienen uit te maken welke harer als z.g. centrumgemeente zal optreden; de inspecteuis zijn gaarne bereid van advies te dienen; overigens wijst het hierbijgaande voorstel van samengaan van gemeenten zulks in de meeste gevallen reeds aan. Het zal aanbeveling verdienen dat de z.g. centrumgemeente zioh met de leiding ook nopens de voorbereidingen belast en de daarvoor in aanmerking komende ge-