is toegevoegd aan je favorieten.

De suikerwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V. — Artt. 38—39.

107

Art. 38. § 1 (1). Het document voor den uitslag van suiker volgens art. 34, lett. b of lett. c vermeldt, overeenkomstig de aangifte van den fabrikant, de bestemming en voorts dezelfde bijzonderheden als genoemd bij art. 36, § 1, lett. b, c en d.

§ 2 (1). De Ontvanger, die het document afgeeft, bepaalt daarin tevens den termijn, binnen welken de uitvoer of het vervoer naar de raffinaderij, het entrepot of de beetwortelsuikerfabriek moet volbracht zijn, alsmede den termijn, binnen welken het document te zijnen kantore moet zijn teruggekomen, voorzien van het bewijs, dat de uitvoer of de opslag ter bestemmingsplaats is geschied (2—4).

1. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de uitslagen — met bestemming naar het buitenland of naar een entrepot — van geraffineerde suiker en basterd uit een raffinaderij. Zie art. 58, § 3.

2. Zie hierbij art. 42.

3. De instructie omtrent het terugzenden van gezuiverde documenten is vastgesteld bij res. V. 1908, no. 38, aangevuld bij onderdeel VII der res. V. v. V. no. 565.

4. De Directeurs zijn, ieder voor den kring zijner directie, gemachtigd te beschikken op adressen, betreffende het als gezuiverd doen beschouwen van niet gezuiverde documenten, binnen de directie afgegeven. Res. V. v, V. no. 1698, § f. lett. c.

Bij res. V. 1905, no. 64, zijn voorschriften gegeven ten aanzien van de vervanging van vermiste documenten.

Art. 39 (1). Het is verboden het bruto- of het netto-gewicht der suiker hooger of lager aan te geven dan zij zijn.

Een verschil van niet meer dan een ten honderd van het aangegeven gewicht wordt niet als Overtreding beschouwd (2—4).

1. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de uitslagen — met bestemming naar het buitenland of naar een entrepot— van geraffineerde suiker en basterd uit een raffinaderij.1 Zie art. 58, § 3.

2. By art. 39 wordt den fabrikant verboden .het bruto- of nettogewicht der suiker hooger of lager aan te geven dan het is. Een verschil van hoogstens één percent op de aangegeven hoeveelheid wordt niet als overtreding beschouwd ; is net verschil grooter dan één ten honderd, dan is art. 90, § 5, van toepassing.

De al of niet juistheid der aangegeven hoeveelheid zal steeds moeten blijken, want bij eiken uitslag uit de fabriek wordt de suiker door ambtenaren gewogen (art. 40, § 1). Intusschen is evengemeld verbod van art. 39, in verband met de straf van art. 90, § 5, niet bij eiken uitslag toepasselijk, immers niet bij uitslag met betaling van den accijns (art. 34, lett. a), want van dezen laatsten uitslag wordt door den fabrikant geen aangifte gedaan, maar enkel inschrijving in het register Ace. no. 59 (art. 36, § 1). Art. 36, § 2, handelt dan ook over ingeschreven suiker, in tegenstelling van art. 38, § 1, art. 39 en art. 90, § 5, waar sprake is van verplichte aangifte van de volgens art. 34, lett. b en c, af te leveren suiker en van de alzoo aangegeven hoeveelheden.