is toegevoegd aan je favorieten.

Hypotheekrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

mag uitoefenen voor het bedrag, dat hij zelf aangeeft, mits hoogstens tot het in de akte genoemde.1

Op de bepaling van art. 1226 B. W. noemt de wet in de daarop volgende artikelen twee uitzonderingen.

Art. 1227 B. W.

De eerste uitzondering, is, volgens art. 1227, dat de voor onbetaalde

kooppenningen bij de akte voorbehouden en binnen acht dagen ingeschreven hypotheek, rang inneemt boven de binnen dat tijdstip door den kooper verleende hypotheken. Een dergelijke hypotheek was reeds in het oud-Hollandsche recht bekend en was „kusting" genaamd.' Men beschouwde echter deze hypotheek niet als verleend door den kooper, doch zoo, dat de verkooper een recht van hypotheek terughield, zoodat de kooper het goed reeds met dien last bezwaard ontving.* Zoo zegt ook Huber: * „dat de hypotheek in het goedt wordt bevestigt eer noch de eygendom overgedragen wordt, of ten minste op een ende deselve tydt en oogenblik". Ook het Fransche recht beschermde den verkooper, die de kooppenningen nog niet had ontvangen, door hem een privilege op het onroerend goed toe te kennen.5

Wil de verkooper van het voorrecht,* hem bij art. 1227 B.W. verleend, gebruik maken, zoo zal hij aan vier voorwaarden moeten hebben voldaan.

1 Zie Scholten W. P. N. R. 2888. * Zie Herman, blz. 56.

3 Voet, XX, IV, 18; Matthaeus „de Auctionibus", I, XIX, 68.

4 II, L49.

8 C. C. artt. 2103 1° en 3B en 2108.

8 Dat niet een ieder de bepaling van art. 1227 als een voorrecht begroette, blijkt uit het artikel van B. in W. v. N. R. 1235: „Is de bepaling van art. 1227 B. W. nutteloos?" B. redeneert dat in een zoodanig geval den verkooper toch steeds de actie ex. 1302 B. W. ten dienste staat, waardoor deze de koopovereenkomst kan doen ontbinden en hij het goed weer vrij van hypotheek terugkrijgt. De schrijver ziet echter over het hoofd, dat de actie ex. 1223 lid 2 B. W. den verkooper veel gemakkelijker zal zijn, dan die ex. 1302, terwijl bovendien in het door B. gewilde geval verkooper het reeds betaalde deel van den koopsom zal moeten restitueeren en dus zijn veel voordeeliger positie, welke hij zoude hebben verkregen door gedeeltelijke betaling en hypotheek voor het restant, ziet verloren gaan.