Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT BIJ DEN TWEEDEN DRUK

Ook bij de bewerking van den tweeden druk van ons boek moesten wij ons groote beperkingen opleggen. Het terrein der gemeentefinanciên is zóó groot, dat het zeer moeilijk is in een werk van dezen omvang arbeid te leveren, welke als een afgerond geheel kan worden beschouwd. Zooals één der beoordeelaars van den eersten druk van ons boek schreef, is het gebied der gemeentefinanciën een agglomeratie van Onderdeelen van vele en velerlei takken van wetenschap; kwesties van staatsrecht, bestuursrecht, burgerlijk recht, staathuishoudkunde, boekhouden, handelstekenen, bedrijfseconomie, controle-leer en wat niet al vereischen bespreking. Men beschouwe ons boek dan ook niet als een volledige handleiding voor den ervaren man van de practijk. De bedoeling van ons werk is trouwens geen andere dan een zoo volledig mogelijke inleiding te geven tot de bestudeering van het gebied, waarop het zich beweegt. Ons boek is dus in hoofdzaak bestemd voor studeerenden en voor anderen, die zich in vraagstukken van gemeentelijk-comptabelen aard willen inwerken. De talrijke verwijzingen naar de vakliteratuur zullen verder gaande studie vergemakkelijken.

In de indeeling van het boek is deze verandering gekomen, dat de stof, welke in den eersten druk in hoofdstuk III is behandeld, thans over andere hoofdstukken is verdeeld. Overigens is de opzet van het boek dezelfde gebleven en daarmede is voldaan aan den wensch van vrijwel alle deskundigen, die zoo vriendelijk waren, ons daarover hun oordeel te kennen te geven.

Wij hopen, dat deze tweede druk een even gunstig onthaal zal vinden als aan den eersten druk is te beurt gevallen; voor welwillende opmerkingen houden wij ons aanbevolen.

De adviezen van Prof. Van der Grinten hebben wij bij de samenstelling van dezen tweeden druk moeten ontberen. Aan de nagedachtenis van dezen begaafden man van wetenschap en practijk zij ook hier een weemoedig woord gewijd.

Nijmegen, Februari 1936. L.

Sluiten