Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELDMIDDELEN GEMEENTE IN HET ALGEMEEN

9

opgelegde taak en van de taak, welke zij vrijwillig op zich heeft genomen, heeft zij uitgaven te doen, die in hoofdzaak moeten worden gevonden uit:

a. de inkomsten uit bezittingen;

b. de inkomsten uit bedrijven;

c. uitkeeringen uit 's rijks kas en uit rijksfondsen; a. uitkeeringen uit de provinciale middelen;

e. belastingen en heffingen.

Het financieel beheer moet er op gericht zijn te zorgen, dat er tusschen de ontvangsten en de uitgaven evenwicht blijft bestaan, zonder dat daartoe het gemeentelijk vermogen wordt aangerand.

Inkomsten en uitgaven kunnen worden onderscheiden in gewone inkomsten en uitgaven en kapitaalsinkomsten en -uitgaven. Deze onderscheiding, welke uit een oogpunt van goed financieel beheer niet kan worden gemist, heeft bij de gemeente een bijzondere beteekenis, verband houdende met haar karakter van verbruikshuishoudmg. Deze huishouding eischt voor haar instandhouding telken jare uitgaven, welke voor een zeer groot deel uit belastingen moeten worden gekweten. Volgens een algemeen als juist erkend beginsel moet elk jaar zijn eigen lasten dragen, moeten dus in elk jaar de kosten der gemeentehuishouding worden betaald met inkomsten, welke in dat jaar worden ontvangen. Aan dit beginsel ligt ten grondslag de overweging, dat de belastingplichtigen het genot moeten hebben van hetgeen de overheid met de door hen opgebrachte gelden in het belang der gemeenschap heeft verricht; hun, die thans in een bepaalde gemeente belastingplichtig zijn, moeten, zoo wordt geredeneerd, geen lasten worden opgelegd, waarvan de belastingplichtigen van komende jaren voor het grootste gedeelte, misschien wel geheel, zullen prohteeren.

Deze theorie is gemakkelijk in practijk te brengen, waar het geldt de jaarlijks terugkeerende kosten der gemeentehuishouding, als de salarissen en de loonen van het personeel, de onderhoudskosten van de gemeentelijke eigendommen en, in het algemeen, van die uitgaven, welker nut zich niet verder uitstrekt dan tot het. jaar, waarin de uitgaven zijn gedaan. Dergelijke kosten, het behoeft

Gewone en kapitaaldienst.

Sluiten