Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELDMIDDELEN GEMEENTE IN HET ALGEMEEN

II

verkregen wordt, die ook verder voor de plaatselijke gemeenschap effect blijft behouden."

Deze begripsbepalingen bieden, naar onze meening, in vele gevallen geen houvast in de practijk, indien men staat voor de vraag, of een bepaalde uitgaaf als een gewone uitgaaf of als een kapitaalsuitgaaf moet worden aangemerkt Mr. De Wilde durft het dus blijkbaar ook niet aan voor alle concrete gevallen, welke zich in de practijk voordoen, een richtsnoer aan te geven. Wij achten het voorzichtiger, in het algemeen te zeggen, dat gewone inkomsten zijn de inkomsten uit belastingen, die uit bezittingen en verder alle inkomsten, die bestemd zijn om in de normale kosten der gemeentehuishouding te voorzien en dat gewone uitgaven zijn de normale kosten der gemeentehuishouding. Hieruit vloeit dan voort, dat kapitaalsinkomsten zijn de opbrengst van geldleeningen, de opbrengst van den verkoop van eigendommen, legaten, schenkingen en dergelijke inkomsten, welke niet de natuurlijke bestemming hebben om daarmede de gewone kosten van instandhouding der gemeentehuishouding te voldoen, terwijl kapitaalsuitgaven zijn die uitgaven, waarvan och het nut over een reeks van jaren uitstrekt. Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat geringe kapitaalsuitgaven, welke zich nu eens bij dit en dan weer bij dat onderdeel der gemeentehuishouding voordoen, niet uit kapitaalnnkomsten plegen te worden gekweten. Deze omschrijvingen ter aanduiding van het verschil tusschen gewone en kapitaalsinkomsten en -uitgaven hebben natuurlijk de leemte, dat niet wordt aangegeven, wat men onder normale kosten der gemeentehuishouding heeft te verstaan. Dit is echter niet mogelijk en zij, die getracht hebben het bedoelde verschil scherp te formuleeren, hebben dan ook steeds bestrijding gevonden, wijl de kosten, welke in een bepaalde gemeente als normaal kunnen worden beschouwd, dit in een andere gemeente niet zijn. In een groote zich uitbreidende gemeente zullen bijv. telken jare wegen of straten worden aangelegd of verbeterd, er zullen daar telkens verbouwingen van gemeentegebouwen plaats hebben en juist, omdat voor dergelijke doeleinden telken jare weer opnieuw uitgaven moeten worden gedaan, moeten of althans kunnen dergelijke kosten in die gemeente als normale kosten worden aangemerkt.

Sluiten