Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

Beleeningen en prolongaties.

slechts dan groote bedragen tijdelijk af, indien zij deze op haar beurt, zoo noodig, elders kunnen opnemen.

Af en toe komt het wel eens voor, dat een gemeente, die tijdelijk een overschot aan kasgeld heeft, dit geld op eenvoudige schuldbekentenis aan een andere gemeente, welker kaspositie versterking behoeft, ter leen verstrekt. Hieraan is als regel voor beide partijen financieel voordeel verbonden.

De directie der bank voor Nederlandsche gemeenten heeft zich in 1935 bereid verklaard voor bedragen, welke gemeenten voor tijdelijke belegging beschikbaar hebben, zonder berekening van kosten en provisie, bij andere gemeenten plaatsing te zoeken.

De schuldbekentenissen moeten door den burgemeester, die krachtens art. 78 der gemeentewet de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen vertegenwoordigt worden afgegeven, hetgeen kan geschieden in den vorm van een eenzijdige onderhandsche akte of bij een wederzijds bindende overeenkomst, waarbij de gemeente partij is. In verband met het arrest van den Hoogen raad van 11 Juni 1926 2) wordt vaak geëischt, dat de schuldbekentenissen worden mede-onderteekend door den gemeente-ontvanger, omdat deze krachtens de gemeentewet het bedrag der leening in ontvangst moet nemen, door welke handeling de leening wordt voltooid. Bij de afgifte der schuldbekentenis moet worden gelet op art. 1915 van het burgerlijk wetboek.

In het algemeen zal voor groote bedragen het sluiten van tijdelijke leeningen op onderpand van effecten de voorkeur verdienen, omdat alsdan de te betalen rente in den regel het laagst is.

Veelal worden dergelijke leeningen aangegaan met de Nederlandsche bank, hetgeen zonder tusschen komst van een bankinstelling kan geschieden.

Voor het aangaan eener beleening bij de Nederlandsche bank moet een aanvraag worden ingediend; de te leenen som wordt

') Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aangewezen gemachtigde (art. 78, tweede lid).

*) Zie Nederl. Jut. 1926, no. 1105. Het arrest is in het Weekblad voor Gemeentebelangen van 11 Februari 1927 besproken door prof. mr. E. M. Meijers.

Sluiten