Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

Hij wenschte:

a. voor zaken van gelijkblijvend productier vermogen en met constante kosten van onderhoud: het annuïteitenstelsel;

b. bij regelmatig gebruik (en stijgende onderhoudskosten): afschrijving van een vast percent over de aanschaffingswaarde;

c. bij onregelmatig gebruik: splitsing der afschrijving in een variabel en een constant deel;

d. voor zaken met dalend productief vermogen en sterk stijgende onderhoudskosten: afschrijving hetzij van een vast percent van de boekwaarde, hetzij van een dalend percent van de aanschaffingskosten.

Men vatte in het oog, dat deze aanduidingen ter bepaling van de afschrijvingen niet zijn geschreven speciaal met het oog op de activa der gemeenten; integendeel, prof. Volmer had, toen hij de richtlijnen ter bepaling eener juiste afschrijving aangaf, meer in het bijzonder de activa der particuliere ondernemingen voor oogen. Met de omstandigheid, dat de particuliere onderneming bij de bepaling harer afschrijvingen mede heeft te letten op de mogelijkheid van liquidatie der onderneming, en dat de gemeente deze mogelijkheid voor verreweg de meeste gevallen kan uitschaschakelen, had hij geen rekening te houden. Nochtans vormen de normen, die prof. Volmer ter bepaling der afschrijvingen heeft aangegeven, wel een leidraad voor de gemeenten, indien zij staan voor de vraag, hoe de aflossingen op haar leeningen behooren te worden geregeld. In het algemeen genomen is het een eisch van goed financieel beheer, om het aantal jaren, waarbinnen men de leening zal aflossen, aan den lagen kant te houden. Immers de geschatte rentabiüteits- of gebruikswaarde der objecten, waarvoor wordt geleend, steunt op subjectieve beschouwingen, die later kunnen blijken veel te optimistisch te zijn geweest. Ook kunnen veranderde economische toestanden, uitvindingen, gewijzigde inzichten en andere factoren tot gevolg hebben, dat de nuttigheid van eenig object veel eerder ophoudt dan bij het aangaan der leening kon worden vermoed.

In de practijk komen bij de gemeenten in hoofdzaak twee stelsels ter bepaling der aflossingen voor, te weten de aflossing in gelijke

Sluiten